>

Rotterdam Digitaal

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

We leven in tijden van grote ontwikkelingen. De wereld om ons heen verandert snel. Zo ook de economie. Alles en iedereen is 24 uur per dag verbonden. Digitalisering is wereldwijd gaande. Het vormt een randvoorwaarde voor een duurzame en prettige stad om te leven en werken. De digitale stad draagt bij aan betere dienstverlening aan de Rotterdammer en bedrijven in de stad.

Toekomstbestendig vestigingsklimaat: open digitale infrastructuren

Digitale verbindingen kunnen we inmiddels zien als nutsvoorziening en eerste levensbehoefte. Daarom krijgen alle burgers, bedrijven en instellingen in Rotterdam toegang tot open digitale infrastructuren, zowel fysiek als draadloos (zoals 5G). Dit is een harde randvoorwaarde voor het verwerven en in stand houden van een innovatief, aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigingsklimaat. Het is ook een vereiste voor het optimaal kunnen functioneren van digitale diensten. Denk daarbij aan zorgtoepassingen, online bankieren, shoppen, nieuwsvoorzieningen en social media.

infographic Rotterdam Digitaal

Kansen en uitdagingen van digitalisering

Digitalisering geeft kansen voor Rotterdam. Wel vraagt het om een nieuwe werkwijze waarmee we de stad klaarstomen voor de toekomst. Ook nieuwe vaardigheden zijn nodig, net als nieuwe vormen van werk én nieuw talent. Als stad willen we mee met de grote ontwikkelingen die spelen.

De digitalisering brengt ook uitdagingen met zich mee. Door robotisering veranderen banen. Ook moeten we een antwoord vinden op verschillende privacy- en veiligheidsvraagstukken. Deze uitdagingen trekken bedrijven aan die gespecialiseerd zijn in digitale oplossingen. Daar krijgt de werkgelegenheid en economie een impuls van.

Toekomstgerichte opleidingen, goed werkgeverschap, duidelijke spelregels en faciliteiten om bedrijven en Rotterdammers kennis en vaardigheden mee te geven… Dit alles zorgt ervoor dat Rotterdammers en de bedrijven in Rotterdam – groot en klein – klaar zijn voor de toekomst!

Nieuw: Chief Digital Officer

De gemeente zet er stevig op in om de digitalisering in goede banen te leiden. Het heeft impact op álle aspecten van de stad en samenleving. Daarom gaan we voor een integrale aanpak. Het College van B&W heeft dan ook gevraagd om een Chief Digital Officer (CDO) aan te stellen. Die zal in 2020 aan de slag gaan. De CDO heeft het mandaat om daadkrachtig te sturen op de integrale stedelijke digitaliseringsaanpak. Het is een voorwaarde om succesvol digitalisering in te zetten voor de opgaven van de stad.

Ambitie: 2025 Rotterdam als digitale voorbeeldstad

De ambitie is dat Rotterdam in 2025 een digitale voorbeeldstad is. Digitalisering is een integraal onderdeel van de stedelijke omgeving: het levert een grote bijdrage aan onze maatschappelijke, fysieke en economische opgaven. Zo bouwen we aan een verstandige, slimme stad. Het betekent onder meer dat Rotterdam beschikt over snelle, toegankelijke, veilige en een betaalbare digitale infrastructuur, duidelijke digitale spelregels en goede digitale vaardigheden voor iedereen. Zo kunnen we bijdragen aan gunstige vestigingsvoorwaarden voor bewoners, bedrijven en instellingen.

5G
Glasvezel
Cybercriminaliteit
Europese projecten

Wat betekent een digitaal Rotterdam?

De digitale stad is van alle Rotterdammers. Als we iedereen toegang willen geven tot een open en veilige digitale structuur, moeten er wel snelle internetverbindingen in de stad komen. Ook zijn er spelregels nodig voor de bedrijven die dit aanbieden of diensten aanbieden via deze snelle vormen van internet. Bij gas, water en elektriciteit zijn de netwerken centraal geregeld, maar de digitale verbindingen zijn in private handen. Daarom moet de gemeente zich proactief opstellen als een curator of marktmeester.

We werken aan een antennebeleid voor (5G-) masten. Samen met de GGD doen we onderzoek naar de gezondheidsrisico’s en op basis hiervan bepalen we de regels. Als gemeente is het ook onze taak om te zorgen dat de data (gegevens en informatie) niet in verkeerde handen komt. Informatie die wij als gemeente verstrekken moet bovendien betrouwbaar zijn.

De nieuwe digitale economie neemt veel veranderingen met zich mee. Er moeten nieuwe vormen van ondernemerschap ontwikkeld worden en er is nieuwe kennis nodig. Daarom is het tijd voor een duidelijke regie vanuit de stad. Dit, samen met heldere spelregels, zorgt ervoor dat de digitale ontwikkeling ook goed is in de regionale nieuwe economie. Om ten slotte de nieuwe economie in alle sectoren te laten bloeien, is het zaak om het Rotterdamse bedrijfsleven en de (toekomstige) beroepsbevolking hierop voor te bereiden.

Artificial Intelligence, platformeconomie, blockchain, cyber security, Internet of Things, open data; het zijn termen die nu nog voor veel bedrijven en Rotterdammers als een ver-van-mijn-bed-show klinken. Toch spelen deze onderwerpen al en hun rol wordt alleen maar groter. Daarom gaan we een digitaal leerwerk akkoord sluiten. We zorgen er hiermee voor dat spelers op de digitale arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten. Om te kunnen groeien moeten ondernemers namelijk de juiste kennis in huis hebben..

Ook maakt de gemeente samen met partners een programma voor het brede MKB. Het is bedoeld om hen te informeren, te inspireren en te versnellen bij het innoveren. Dat is namelijk heel vaak digitaal gedreven. Zo realiseren we bijvoorbeeld kennis-sessies op het Ondernemersplein.

Bij het aantrekken van nieuwe bedrijven richten we ons meer op digitale ontwikkelingen die positief zijn voor de stad. Ook focussen we op de bedrijven die zich specifiek bezighouden met digitale toepassingen.

Rotterdam houdt de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering goed in de gaten. Kansrijke innovaties willen we stimuleren. Met een ondernemende opstelling kunnen we bedreigingen tijdig signaleren en kansen kunnen we optimaal en tijdig benutten.

De gemeente heeft niet alle kennis en kunde in huis. Daarom zoeken we samenwerkingen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en experts. Om onze doelen te bereiken, kijken we ook buiten de grenzen van Rotterdam: we trekken gezamenlijk op binnen de Metropoolregio en we werken samen met de provincie. Dit doen we om meer duidelijkheid en economische kansen voor bedrijven en instellingen bieden.

Rotterdam stimuleert en faciliteert koplopers in digitale sleuteltechnologieën. Sterker: we trekken deze partijen actief aan. Dat heeft ook een aanzuigende werking op andere innovatieve ondernemers om zich in onze stad te vestigen. Ook zetten we in op de versterking van innovatief ondernemerschap. Partijen die een rol willen spelen in de digitalisering van Rotterdam nodigen we uit om aan te haken.

Ook onze eigen dienstverlening wordt steeds meer digitaal. Kiezen we daarbij voor zelf ontwikkelen, of samen met marktpartijen? Wat is onze rol? En hoe gaan we om met marktpartijen? Of werken we juist samen met andere overheden? We hebben behoefte aan kennis, inzicht en het ontwikkelen van een samenhangende visie in dit digitale stedelijk speelveld.

Een digitale stad waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is, vraagt ook om een digitale gemeente. Daar kun je altijd informatie opvragen, vragen stellen of een melding doen: ook buiten openingstijden. De medewerkers van de gemeente moeten zelf dus ook flink aan de slag. Het is van belang dat zij weten hoe ze ondernemers kunnen ondersteunen zich voor te bereiden op de consequenties en kansen van de digitalisering. We werken er nu al iedere dag hard aan om dat allemaal voor elkaar te krijgen.

(Verwachte) acties van de gemeenten voor de komende jaren zijn:

  • Lancering programma Rotterdam Digitaal: het actieplan voor de stad waarin dit alles veel uitgebreider is uitgewerkt met concrete acties

  • Start met de aanleg van glasvezel naar woningen en MKB

  • De Chief Digital Officer wordt aangesteld (de regisseur die verantwoordelijk is voor de verstandige, veilige en slimme digitale stad

  • Vaststellen CODE OIO: de spelregels die gelden voor digitaal Rotterdam

  • Digitaal leerwerk akkoord afgesloten met de betrokken partners in de stad

  • Pilot met de Rotterdamse slimme lichtmast?

  • Antennebeleid (o.a. voor de uitrol van 5G)

  • Regionale digitale strategie

  • Living Lab Sensible Sensor, waarbij sensoren op een verstandige en met bewoners afgestemde manier ingezet worden.

  • Strategie en uitvoeringsprogramma Platform Economie

Verklarende woordenlijst

Op deze pagina staan veel termen. Kijk in deze woordenlijst voor hun betekenis.