Binnenkort weer bedrijfskavels Spaanse Polder beschikbaar

  • Inhoudstype:
    • Nieuws
  • Thema’s:
    • Logistiek

De komende maanden komen drie bedrijfskavels vrij op industriegebied Spaanse Polder, één van de schaarse gebieden in Rotterdam waar activiteiten in een hoge milieucategorie (HMC) zijn toegestaan. Een gebied dicht bij de stad, met een uitstekende bereikbaarheid via snelwegen en deels via water.

Bedrijfskavels Spaanse Polder
© Peter Schmidt

Marktselectieprocedure

De gemeente Rotterdam beschikt nog maar over een beperkt aantal beschikbare kavels op bedrijventerreinen. Deze kavels worden via een marktselectieprocedure aangeboden, waarin alle potentiële gegadigden mogen meedingen. Doel is om voor elke kavel één marktpartij te selecteren die de grond in bouwrijpe staat afneemt van de gemeente en vervolgens voor eigen risico haar plan realiseert.

De kavels worden uitgegeven in eeuwigdurende erfpacht, tegen een marktconforme prijs. De selectie vindt dan ook niet op basis van prijs plaats, maar op basis van kwaliteit – gemeten aan de scores op objectieve, toetsbare en redelijke gunningscriteria. Belangrijk daarbij is dat het juiste bedrijf zich op de juiste vestigt, een bedrijf met aantoonbare meerwaarde voor de stad en die optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die de kavel biedt.

Welke bedrijfskavels zijn beschikbaar op de Spaanse Polder?

Spaarnestraat (ONG):     6.980 m2, max. bouwhoogte 15 m, HMC 5.3;
Overschieseweg 25:        1.600 m2, max. bouwhoogte 8 m, HMC 3.2;
Keenstraat 17:                   1.090 m2, max. bouwhoogte 15 m, HMC 5.3.

Hoe verloopt de procedure?

Om in aanmerking te komen voor een van de kavels word je uitgenodigd voor een marktselectieprocedure.

Voor de selectiefase vul je een aanmeldingsformulier in. Aan de hand van dit formulier beoordeelt een onafhankelijke beoordelingscommissie of het plan voldoet aan bepaalde minimumeisen. Zo ontstaat een selectie van die bedrijven die -voor de betreffende kavel- het hoogst scoren op de aspecten economie en duurzaamheid.

De drie hoogst scorende bedrijven ontvangen een uitnodiging voor de inschrijvingsfase. Alleen die drie bedrijven stellen een schetsontwerp op. De beoordeling vindt vervolgens plaats op basis van stedenbouwkundige kwaliteit en duurzaamheid.

Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt ook in deze fase de inschrijvingen. De inschrijver die de hoogste punten scoort wordt als beoogde contractpartij uitgenodigd voor de daaropvolgende ontwikkelfase.

Meer informatie?

Alle beschikbare kavels worden binnenkort gepubliceerd op onze website. Hier zullen dan ook de randvoorwaardendocumenten met uitgebreide informatie over de kavels en de marktselectieprocedure worden gedeeld.

Subsidieregeling bedrijfsruimte maakindustrie

De gemeente Rotterdam wil de maakindustrie in de Spaanse Polder en het Rotterdam Makers District stimuleren. Corona heeft duidelijk gemaakt dat het belangrijk is niet te afhankelijk te zijn van internationale goederenstromen en in te zetten op kortere productieketens. De maakindustrie draagt daarnaast ook bij aan de transitie naar de nieuwe economie. Daarvoor zijn innovatief technische en creatieve ideeën nodig, waar de maakindustrie om bekend staat.

Met de subsidieregeling bedrijfsruimte maakindustrie wil de gemeente Rotterdam bedrijven met verbouw- of verhuisplannen in Spaanse Polder of het Rotterdam Makers District een steuntje in de rug geven. Voor meer informatie over de regeling kijk je op subsidieregeling bedrijfsruimte maakindustrie.

Deel deze pagina