Smart Energy Systems (SES) op Recharge Earth

  • Inhoudstype:
    • Artikel
  • Thema’s:
    • Duurzaamheid
    • Innovatie
    • Smart Energy Systems

Bedrijfsleven, overheden en wetenschap kwamen bij elkaar om kennis te delen, oplossingen te bedenken voor het versnellen van de energietransitie en samenwerkingen tot stand te brengen. Onze stand werd druk bezocht, net als de break-outsessie ‘Versnellen doen we samen’.

SES op het congres Recharge Earth

Ruim voor de officiële opening door Chantal Zeegers, wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen in Rotterdam, werd er al druk genetwerkt in Ahoy. Onder het genot van een kopje koffie werden initiatieven besproken en contactgegevens uitgewisseld. Eenmaal boven is het SES-eiland makkelijk te herkennen. Naast een wand met het SES-logo en een overzicht van alle SES innovatieprojecten en -bedrijven, hebben Rable, S4Energy en Elestor wanden geplaatst.

SES deelnemers op het congres Recharge Earth

Break-outsessie

Om 11:30 stond er een break-outsessie van Smart Energy Systems op het programma. Petra de Groene, directeur economie en duurzaam bij de gemeente Rotterdam, trapte de sessie af. Zij vertelde kort waarom de gemeente het SES-programma is begonnen. “Rotterdam is verantwoordelijk voor 20% van de CO2-uitstoot in Nederland. Onze opgave om CO2-neutraal te worden is groot. We moeten het netwerk anders en slimmer gaan gebruiken, en toewerken van een fossiel naar een duurzaam energiecluster. Met het SES-programma willen we ondernemers stimuleren bij de ontwikkeling van innovatieve oplossingen om de energietransitie te versnellen. Daarmee jagen we ook de groei van nieuwe economische clusters op dit gebied aan. En we zoeken  samenwerking met andere partners, zoals netwerkorganisaties, investeerders en kennisinstellingen. Want versnellen doen we samen”.

Als programmamanager van SES pakt Gideon van Toledo het stokje van Petra over. Hij legt kort uit wat het programma precies inhoudt en welke doelen worden nagestreefd. Maar ook wat er tot nu toe al bereikt is. “Het is ons gelukt om met relatief beperkte middelen 26 relevante innovaties te ondersteunen. De potentiële impact van de innovaties en projecten in Rotterdam is groot als het gaat om CO2 besparing, extra duurzame energie, investeringen en banen. Denk daarbij aan megatonnen CO2 per jaar, honderden miljoenen investeringen en honderden banen. Bij succesvolle opschaling van de innovaties loopt dit verder op”.

Panel

Naast Petra de Groene en Gideon van Toledo, bestaat het panel uit Mathijs van Rijk, investment manager bij Energiiq (Innovation Quarter), Maarten de Vries, programmamanager smart energy system TKI Urban Energy, Karin Husmann, sales en marketingmanager bij S4Energy en Hervé Huisman, CEO bij Gradyent.

De panelleden spreken enthousiast over het SES-programma. Met name de pragmatische aanpak wordt als prettig ervaren. Zo keert SES niet alleen subsidie uit, de gemeente zet zich ook in om kennis en use cases beschikbaar te stellen. Naast pragmatisme worden  laagdrempeligheid en persoonlijk contact als belangrijke succesfactoren genoemd. Dat is het voordeel van een programma op gemeentelijk niveau.

Nog een positief punt van het programma is de energie tussen partijen tijdens kennissessies. Het is nuttig om met andere initiatiefnemers te sparren, zeker als ze in dezelfde fase verkeren. Weliswaar met verschillende initiatieven, maar met één gezamenlijke focus; alles komt samen in de haven en de stad van Rotterdam.

Leermomenten

Naast succesverhalen kwamen ook de lessen en verbeterpunten aan bod tijdens de sessie. Vanuit de ondernemers wordt de behoefte uitgesproken om het gesprek met partners en potentiële klanten makkelijker te maken. Zeker in het eerste contact kunnen gemeente en netwerkpartners een rol spelen. Petra de Groene ziet ook het belang om bedrijven te koppelen aan partijen die ze helpen opschalen. Gideon van Toledo geeft aan hier nog meer de samenwerking te willen zoeken met de gemeente en Up!Rotterdam: “Er wordt veel gedaan door en voor ondernemers in de regio. Door nog slimmer en actiever verbindingen te leggen, kunnen we onze krachten de komende jaren nog beter bundelen”

Hervé Huisman merkt op dat de aanvraag van een subsidie niet altijd synchroon loopt met de fase waarin een startup verkeerd. Zo gebeurt het dat er geen subsidie beschikbaar is op het moment dat dit het hardst nodig is. Als jong bedrijf blijft cash management een uitdaging. Mathijs van Rijk onderschrijft dat. Het is belangrijk dat de subsidie past bij de fase waarin de onderneming zit. Het is niet de bedoeling dat je je bedrijf aanpast aan de subsidie.

Een overzicht van innovatieregelingen is beschikbaar bij TKI Urban Energy. Voor inzicht van regelingen in de regio kunnen ondernemers bijvoorbeeld aankloppen bij SES, Innovation Quarter en Up!Rotterdam. Deze partners spreken uit om ondernemers nog meer te wijzen op de kansen en instrumenten die er zijn. In november organiseert Innovation Quarter een impactbijeenkomst waar startups de ruimte krijgen om op te schalen.

Aanbevelingen

Vanuit de zaal wordt aan startups geadviseerd om vroeg in gesprek te gaan met de overheid. Past de innovatie en ambitie bij het beleid en de speerpunten van de overheid? Wat zijn de aandachtspunten in het vergunningstraject? Welke aanbestedingen lopen er? Welke ruimte en kansen liggen hier voor innovatie?

Aan de gemeente het advies om aandacht te hebben voor het delen van kennis en data die relevant zijn voor ondernemers en innovaties. De overheid kan ook een rol spelen in een veilige uitwisseling van gevoelige data tussen bedrijven. Het gaat om data die integrale oplossingen voor de energietransitie en andere maatschappelijke opgaven mogelijk maken.

Middels een mentimeter zijn nog veel meer aanbevelingen uit de zaal opgehaald. Nieuwsgierig? Je kunt de resultaten opvragen bij Gideon van Toledo: g.vantoledo@rotterdam.nl.

Tot slot

Gideon sluit af: “Ik vond het een interessante discussie. Er zijn veel behoeftes geuit op het gebied van beleid, advies en inkoop. Ik stel voor dat we op een slimme manier de relevante vragen aan elkaar blijven stellen en elkaar handvatten blijven bieden. Er liggen heel veel kansen voor bedrijven en de gemeente. Laten we die benutten! Leuk om hier tijdens de borrel over door te praten.” En dat gebeurde. Beide dagen sloten we met een voldaan gevoel af. We hebben interessante contacten opgedaan en veel relaties ontvangen bij de stand.

Deel deze pagina