Vitale Kerngebieden 2023: een terug- en vooruitblik

  • Inhoudstype:
    • Interview
  • Thema’s:
    • Vitale Kerngebieden

In het programma Vitale Kerngebieden omschrijft de Gemeente Rotterdam haar ambitie om verschillende kerngebieden binnen de stad voor 2030 toekomstbestendig te maken. Nu 2023 ten einde loopt blikken Tessa Vosjan en Roel van Wensen terug op het afgelopen jaar. En kijken ze vooruit naar de opgaves van het programma voor de komende jaren.

Tessa Vosjan en Roel van Wensen © Gemeente Rotterdam

Verbinding tussen de private en publieke domeinen

Tessa Vosjan is de private coördinator van het programma Vitale Kerngebieden. Tessa houdt zich vooral bezig met het aanjagen van de private partijen in de verschillende winkelgebieden. Roel van Wensen is de programmamanager van Vitale Kerngebieden vanuit de Gemeente Rotterdam. Roel zorgt voor de contacten binnen de gemeentelijke organisatie en het aansturen van het hele programma. Roel en Tessa werken intensief samen om die private en publieke domeinen met elkaar te verbinden. Omdat Vitale Kerngebieden een stadsbreed programma is, is er iemand nodig met kennis en expertise van wat er speelt in de gebieden en iemand die aan de coördinerende kant zit vanuit de gemeente. Omdat er ( zowel binnen als buiten de Gemeente Rotterdam) veel verschillende partijen en afdelingen iets te maken hebben met dit programma, is er gekozen voor deze manier van aansturing.

De huidige stand van zaken

Tessa: “Dit jaar hebben we enorme stappen gezet om het programma echt verder te brengen. Vooral met het helpen van de gebieden, dat is onze belangrijkste opgave. In meerdere gebieden zijn concrete stappen gezet. Daar hebben we een duidelijke stip op de horizon weten te zetten door met partijen een uitvoeringsprogramma vast te stellen. In een aantal gebieden zit dat uitvoeringsprogramma nu ook al daadwerkelijk in de uitvoeringsfase.

Roel: “Een andere mijlpaal van het afgelopen jaar is dat we een subsidie in het leven hebben geroepen, de Subsidie Vitale Kerngebieden. Met deze subsidie geven we gebieden een extra zetje in de rug in de fase van uitvoering. De subsidie kan worden aangevraagd door partijen zoals ondernemersverenigingen, BIZ (Bedrijven Investeringszones) en vastgoedpartijen. Idealiter gaan al deze partijen vervolgens met behulp van deze subsidie gezamenlijk aan de slag met de uitvoering binnen een gebied. Daarbij moet je denken aan toekomstbestendigheid, positionering, fysieke ingrepen in de buitenruimte. Eigenlijk een breed palet van mogelijkheden waar de gemeente kan bijspringen, waarbij 20% van de inbreng vanuit de gebieden zelf wordt verlangd.”

Lokale aanpak voor verschillende gebieden

Vanuit de ‘Gebiedskoers Detailhandel’ zijn 56 verschillende kerngebieden aangewezen. Tessa: “Bij de verschillende gebieden kijken we altijd eerst of er lokaal voldoende energie is. Als dat niet het geval is, wordt het voor ons namelijk moeilijk om onze aanjagende rol te pakken om een gebied te verbeteren. Daarbij hebben we oog voor de verschillen. Niet elk gebied is hetzelfde, en dus is niet elke opgave hetzelfde. Wij zetten in op een lokale aanpak die we elke keer opnieuw moeten finetunen. We stellen vast wat de opgave is en wat nodig is om daaraan te werken. Voor het ene gebied is positionering bijvoorbeeld heel belangrijk, voor het andere gebied is transformatie een prioriteit.”

Voorbeelden van zulke verschillen zijn bijvoorbeeld zichtbaar tussen het kerngebied Zwaanhalskwartier en het centrum van Hoek van Holland. “Bij Zwaanshalskwartier is al sprake van een vrij duidelijke branchering. Daarom ligt de nadruk daar op vragen als: wat kan er in de buitenruimte gebeuren? Wat voor evenementen kunnen we organiseren? Maar bij een gebied als Hoek van Holland spelen weer hele andere belangen. Daar is de vraag meer: hoe krijgen we de toeristen van het strand naar ons centrum?” aldus Tessa.

“Maar de basis is wel altijd dezelfde”, vult Roel aan. “We zetten in op samenwerking met én in de gebieden. Door zelf hulp te bieden, maar zeker ook door de onderlinge samenwerking te faciliteren.”

De plannen voor het komende jaar: meer inzet op kennisdeling

Tessa: “Van de 56 gebieden zijn we nu met zo’n 20 gebieden in een gevorderd stadium. Dat loopt overigens niet parallel – het ene gebied is al verder dan het andere gebied. Het komende jaar hopen we in tenminste 10 nieuwe gebieden ook echt de stap te kunnen zetten om aan de slag te gaan.”

Roel: “Daarbij willen we ook meer aan kennisoverdracht gaan doen, vanuit de ervaring met verschillende gebieden. Wat hebben we geleerd in het ene gebied dat van toegevoegde waarde is voor het andere gebied? Dat vinden we belangrijk: we willen niet alles in een gebied houden maar zorgen dat de kennis voor alle gebieden beschikbaar is. Ondernemers doen immers waar ze goed in zijn: ondernemen. Daar ligt hun passie. Een heel winkelgebied beheren is niet iets waar ze altijd de beschikbare tijd of kennis in pacht voor hebben. Daar willen we dus ook meer handvatten voor gaan bieden.”

Meer lezen?

Meer informatie over het programma ‘Vitale Kerngebieden’ is terug te vinden op de themapagina: Vitale Kerngebieden | Ondernemen010.

Deel deze pagina