>

Alle hulp voor ondernemers op een rij

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hier vind je alle hulp van ondernemers op een rij. Zowel de landelijke maatregelen als de extra voorzieningen van de gemeente Rotterdam.

Financiële hulp

Ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen vanaf 31 mei bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ↗ een aanvraag indienen voor steun bij het betalen van hun vaste lasten.

TONK is een eenmalige bijdrage voor mensen die door corona minder inkomen hebben en daardoor moeite hebben om hun woonlasten te betalen. Het kan gaan om minder inkomsten uit een baan, uitkering of onderneming. TONK is dus voor alle Rotterdammers, niet alleen voor ondernemers. Rotterdam hanteert geen vermogenstoets. Zo is er een ruimhartige en snelle beoordeling van de aanvragen. Voldoet iemand aan de voorwaarden en vult de aanvrager het formulier juist in? Dan hoeft hij later niets terug te betalen. Ook niet als het inkomen stijgt of als hij verhuist. Ook hoeft er geen belasting betaald te worden over TONK. De invulling en voorwaarden voor TONK kunnen per gemeente verschillen. Dit komt doordat vanuit het Rijk minder kaders zijn meegegeven en elke gemeente zelf invulling mag geven aan de uitvoering van de regeling. Rotterdam heeft de invulling van TONK samen met de gemeente Utrecht en Den Haag ontwikkeld en vastgesteld.

Iedereen die door de coronacrisis in geldnood is gekomen kan hiervoor een aanvraag indienen. Meer over de TONK lees je in ons nieuwsoverzicht.

Faillissement makkelijker te voorkomen

Vanaf 1 januari 2021 kun je, als je in financiële problemen zit, je schuldeiser een akkoord aanbieden om de schulden van je bedrijf mee te herstructureren. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) heeft als doel faillissementen te voorkomen.

Als de rechter het akkoord goedkeurt, moeten schuldeisers zich eraan houden, ook als ze het er niet mee eens zijn. Het kan dus gebeuren dat een schuldeisers tegen zijn wil genoegen moeten nemen met een gedeeltelijke afboeking of kwijtschelding van de schulden.

Infographic NOW - klik op de foto voor een grote weergave

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 januari 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

NOW 3

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. De NOW3-steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%.  NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk.

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. Met de stapsgewijze afbouw van de tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling,  komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Zie ook de veelgestelde vragen over de NOW.

 
Klik op de NOW afbeelding voor een grote weergave
 
Update 21 januari 2021:
De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari tot en met 14 maart 2021 kon de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.
Inforgraphic Tozo regeling

Tozo: tijdelijke inkomensondersteuning en lening voor bedrijfskapitaal

De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) bestaat uit 2 delen:

  • Een tijdelijke inkomensondersteuning die het (gezins-)inkomen van ondernemers aanvult tot de bijstandsnorm die voor hen geldt.
  • Een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal (maximaal € 10.157) voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. Dit bedrag moet je terugbetalen. Het rentepercentage is 2%. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Zelfstandig ondernemers kunnen sinds 1 maart 2020 de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvragen. Van 1 april tot en met 30 juni kunt u Tozo 4 aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden, het aanvraagformulier en veelgestelde vragen: www.rotterdam.nl/rbzcorona.

Ondernemers die eerder bij gemeente Rotterdam Tozo 2 aanvroegen, ontvangen een brief zodra het aanvraagformulier voor Tozo 3 beschikbaar is. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid.

Voor zelfstandige ondernemers is nu een digitale folder beschikbaar: Alles wat u moet weten over de Tozo (pdf).

De folder is gemaakt door ZZP-Nederland, ONL, FNV-zelfstandigen, PZO, en de Kamer van Koophandel.

Update:

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Vraag de TVL hier aan.
 

Update 21 januari 2021:
Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat  ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB.

Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL. Met de uitbreiding van de TVL is een totaalbedrag van ca. 3,8 miljard euro gemoeid voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Heb je op dit moment onvoldoende saldo op jouw rekening staan? En kan je bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Dan kom je misschien in aanmerking voor de ‘broodnoodprocedure’. Voordat jouw aanvraag voor broodnood beoordeeld kan worden, moet je een Tozo 2-aanvraag indienen. Bel daarna naar 14 010 en geef aan dat je broodnood wilt aanvragen.

Woon je in Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, de Drechtsteden, Gouda, Zoetermeer, Westvoorne of Pijnacker-Nootdorp? Neem voor broodnood dan contact op met jouw eigen gemeente.

 

De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) zijn versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is per 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

Meer informatie.

Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro.

Hoe doe ik een aanvraag?
Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank.

Meer informatie

Zoals het kabinet heeft besloten, heeft ook de gemeente de invorderingsrente verlaagd van 4% naar 0,01%.

De rentekorting op microkredieten geldt voor klanten van Qredits. Qredits is er voor kleine ondernemers en zzp’ers. Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door het coronavirus tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De maatregel is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.
Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus.

Hoe doe ik een aanvraag?

Voor rentekorting op je bestaande microkrediet bij Qredits, of een nieuwe kredietaanvraag, kun je rechtstreeks bij Qredits terecht.

Meer informatie: Qredits.nl

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Het kabinet stelde hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. Op 20 mei is bekend gemaakt dat vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro beschikbaar is.


De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3%. De ROM’s streven ernaar de beoordelingen van de aanvragen onder de €500.000,- af te handelen binnen vier tot negen werkdagen. Voor aanvragen boven de €500.000,- is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

Meer informatie over criteria en aanvragen is te vinden op www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening.

 

Een aantal banken heeft een aanvullende maatregel aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de maatregel niet. Wel worden de ontwikkelingen voor die groep in de gaten gehouden. 'Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders', aldus de NVB. 'Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.'

Zorgverzekeraars Nederland wil met deze financiële compensatie garanderen dat er voldoende zorg blijft voor mensen die dat nodig hebben. Met de bijdrage kunnen zorgaanbieders hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestingskosten.

Het gaat om zorgaanbieders die niet direct te maken hebben met de zorg aan coronapatiënten. De regeling geldt voor mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.

De regeling gaat per 1 mei in, en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart dit jaar en duurt tot zolang de coronamaatregelen van de overheid van kracht zijn. Zorgaanbieders die acuut in financiële nood komen, kunnen nu alvast een vooruitbetaling aanvragen.

Meer informatie.

De culturele sector krijgt 300 miljoen euro extra steun, bovenop de generieke kabinetsmaatregelen. Doel is de werkgelegenheid in deze sector te behouden en ervoor te zorgen dat cultuurinstellingen kunnen investeren in het komende culturele seizoen.

De extra subsidie is vooral bedoeld voor instellingen die essentieel zijn voor de sector als geheel. De gedachte daarbij is dat als die organisaties de coronacrisis goed doorkomen ze daarna de opdrachtenstroom ook richting zzp’ers weer op gang kunnen brengen.

Verdeling

Het extra geld wordt over de volgende 4 onderdelen verspreid:

  1. Instellingen in de culturele basisinfrastructuur en instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de 6 rijkscultuurfondsen.
  2. Bestaande leenfaciliteiten bij het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten worden opgehoogd.
  3. De 6 rijkscultuurfondsen krijgen budget voor ondersteuning van cruciale instellingen in de keten die vooral in regio’s en steden de culturele infrastructuur dragen. Zoals belangrijke gemeentelijke en provinciale musea, (pop-)podia en filmtheaters.
  4. De leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen worden verhoogd. Cruciale private partijen in de keten (onder andere vrije theaterproducenten, commerciële festivals en kunstgaleries) kunnen bij Cultuur+Ondernemen terecht. Voorwaarde voor hen is wel dat eerst de generieke coronaregelingen maximaal zijn benut.

    Ondernemers in de cultuursector konden al aanspraak maken op de algemene coronaregelingen Daarnaast is afgesproken dat de huur van door het Rijk gesubsidieerde musea tijdelijk wordt opgeschort. Ook blijven subsidies doorlopen. Daarnaast is er een voucherregeling voor de cultuursector, waardoor geld voor toegangskaartjes zoveel mogelijk in de sector blijft.

De Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor corona-overbruggingsfinanciering (BL-C) is 1 van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor corona-overbruggingsfinanciering (BL-C) is beschikbaar voor bedrijven in de land- en tuinbouw, visserij en aquacultuur. Je kan de BL-C aanvragen bij jouw bank of financier tot en met 31 maart 2021. 

Meer informatie.

Een kleine selectie van maatregelen: de Europese Commissie heeft een Corona Response Investment Initiative (CRII) van 37 miljard euro voor alle EU-lidstaten aangekondigd om de zorg, het mkb en de arbeidsmarkt te ondersteunen. De Europese Centrale Bank en andere toezichthouders zorgen dat banken goedkoper geld kunnen lenen van de ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen. De ECB koopt dit jaar voor honderden miljarden euro’s extra bedrijfs- en staatsobligaties op om de economie te stimuleren. De Europese Investeringsbank-groep (EIB-groep) zal tot 40 miljard euro aan financiering mogelijk maken om bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus financieel te ondersteunen.

De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling voor een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro op vrijdag 29 mei 2020 open voor ondernemers. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen bovendien vanaf 29 mei worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC. Meer informatie hier.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten gaat verplicht gesloten non-food detailhandelaars helpen met een extra subsidieopslag: de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). De ondernemers kunnen door de lockdown maatregel vanaf 15 december hun (kerst)voorraad niet verkopen en de kosten niet terugverdienen. Zij ontvangen daarom één keer een extra opslag van minstens 2,8% van hun omzetverlies, bovenop de TVL-subsidie voor oktober tot en met december 2020.
 

Update 21 januari 2021:
Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel winkels bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare wintercollecties. De subsidie zal in de eerste twee kwartalen van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro. De verwachte kosten van deze maatregel zijn 160 miljoen euro.

Je kunt telefonisch contact met RVO opnemen via 088 042 25 00, of een e-mail sturen. Een team klantmedewerkers staat op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur voor je klaar.

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.

Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen. Naar verwachting kost deze regeling tussen de 55 en 70 miljoen euro per kwartaal. Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro. Hier is in totaal 70 miljoen euro voor beschikbaar.

Uitstel betalingen

Update 21 januari 2021

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners - als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) - soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Doel is dat dit in het tweede kwartaal van dit jaar gereed is. De Belastingdienst zal in afwachting hiervan al ingediende saneringsverzoeken aanhouden als de ondernemer daarom vraagt.

Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken. Daarom onderzoekt het kabinet voor na de crisis de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen.

Dit jaar kunnen werkgevers zo’n vergoeding ook via de werkkostenregeling geven. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen. 

Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. 

Met de extra belastingmaatregelen is in totaal een bedrag van bijna 900 miljoen euro gemoeid.

Lees alle informatie op de website van Rijksoverheid.

Als je door het coronavirus in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.
Meer informatie.

Er zijn verschillende tijdelijke maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De meeste belastingmaatregelen gelden tot 1 oktober 2020. Ook de mogelijkheid om voor de eerste keer belastinguitstel aan te vragen. Uitstel van belastingbetaling zelf loopt daarmee uiterlijk tot en met 31 december 2020. Ook andere belastingmaatregelen lopen door tot eind 2020. Het terugbetalen van de belastingschuld start vanaf 1 juli 2021 met een betalingsregeling van 36 maanden.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Sinds 12 maart 2020 hoef je nog maar 1 uitstelverzoek te sturen. Het uitstel geldt dan voor de lopende belastingschuld en voor de schulden die in oktober, november en december 2020 ontstaan. Je hoeft dus tot en met 31 december 2020 geen belasting te betalen. Je kan uitstel aanvragen nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag van de Belastingdienst heeft ontvangen. 

heb je al uitstel van betaling? Dan kan je dit nog tijdens de rest van dit jaar uw uitstel verlengen tot 1 januari 2021.

Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen, verlengt het kabinet de verlaagde invorderingsrente van 0,01% tot en met 31 december 2021.

Lees verder.

Alle ondernemers en zzp’ers in Rotterdam krijgen uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing, toeristenbelasting, reclame- en precariobelasting) voor drie maanden. Dit gebeurt automatisch en hiervoor hoef je niets te doen. Ook alle invorderingstrajecten die betrekking hebben op deze heffingen worden voor drie maanden stopgezet.

***

Update 4 juni 2020:

Rotterdam biedt maatwerk bij betaling belasting
Vanaf het begin van de coronamaatregelen heeft de gemeente Rotterdam de belastinginvordering en aanslagoplegging met drie maanden uitgesteld voor alle ondernemers en zzp’ers. Met het langzaam weer op gang komen van de samenleving start de gemeente vanaf 1 juli weer met het innen en opleggen van belastingen. Hiermee voorkomt de gemeente dat belastingen zich de komende tijd blijven opstapelen. Voor ondernemers en zzp’ers die nog niet in staat zijn om op dit moment al belastingen te betalen biedt de gemeente maatwerk en gepaste betalingsregelingen. Lees het volledige persbericht hier.

Lokale belastingen en heffingen
Op www.rotterdam.nl/werken-leren/belastingen-corona staat per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat dat voor ondernemers betekent.

***

Met het langzaam weer op gang komen van de samenleving start de gemeente vanaf 1 juli weer met het innen en opleggen van belastingen.

De gemeente maakt aan het begin van het jaar een voorschot over naar de BIZ-stichting en stuurt meestal in maart een belastingaanslag naar de ondernemers. Vanwege de coronamaatregelen wordt de BIZ-aanslag vanaf 1 juli verstuurt.

Op rotterdam.nl staat per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat
dat voor ondernemers betekent.

 

Dit geldt voor aanvragen van (kortlopende en voorlopige) exploitatievergunningen (voor eet- en drinkgelegenheden, speelautomatenhallen, seksinrichtingen en escort), Drank- en Horecawetvergunningen en aanwezigheidsvergunningen. Overige vergunningen die kunnen worden aangevraagd bij Team Vergunningen van Directie Veiligheid komen hiervoor niet in aanmerking (denk oa aan terrasvlonder, kraskaarten, ontheffingen, vergunning coffeeshops, wijziging beheerder/leidinggevende). Uitstel aanvragen kan via Mijn Loket op rotterdam.nl (geef aan dat je per factuur wilt betalen). De facturen worden vervolgens niet eerder dan het vierde kwartaal van 2020 geïnd of totdat de gemeente anders besluit.

Het kabinet praat met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven (tijdelijk) in te trekken. Het gaat in het bijzonder om de toeristenbelasting. Een aantal gemeenten, zoals Rotterdam, heeft zelf al maatregelen genomen. Ook is het Rijk met de cultuursector in gesprek over regelingen. Aanvullende informatie over het coronavirus en de cultuursector is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Logiesbelasting
Met het langzaam weer op gang komen van de samenleving start de gemeente vanaf 1 juli weer met het innen en opleggen van belastingen. Lees op rotterdam.nl  wat dit betekent voor logiesbelasting.  

 

Overige hulp

Ondernemen in een 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. Branches hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Het is belangrijk dat zij hierbij ook werknemers betrekken, bijvoorbeeld via de vakbonden. In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden. Op de website www.mijncoronaprotocol.nl vind je per branche de formeel vastgestelde protocollen, en daarmee de voor jou relevante afspraken.

De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar door wettelijke voorschriften beperkt ruimte voor te hebben. Werkgevers kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook zijn afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.
De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars melden in een gezamenlijk persbericht dat de problemen per werkgever en sector verschillen. Er wordt daarom ‘maatwerk geboden’ op basis van ‘oplossingsrichtingen’. 'De ruimte voor dat maatwerk is op dit moment nog beperkt, door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.'

Door het coronavirus kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen, en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. De Nederlandse Douane ondersteunt ondernemers die in de problemen komen, met een pakket aan maatregelen.

Zo biedt de Nederlandse Douane onder andere maatwerk aan bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen en bij (het aanvragen van) vergunningen. Daarnaast is uitstel van betaling mogelijk en wordt soepeler omgegaan met het opleggen van boetes.
Uitgebreide informatie over de maatregelen vind je op de website van de Nederlandse Douane: Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket.

Via het programma MKB010>>Next werken we met de retailsector uit hoe versneld digitalisering ingezet kan worden om de veerkracht van de retailsector te versterken. Neem ook een kijkje op deze pagina.

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom is er een steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen. Hiermee helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en biedt ondersteuning als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen.

Op de website van Rijksoverheid kan je alles nalezen.

Bekijk ook

Regelingencheck
Veelgestelde vragen
Financiële nood
Handige links