Alle hulp voor ondernemers op een rij

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hier vind je alle hulp van ondernemers op een rij. Zowel de landelijke maatregelen als de extra voorzieningen van de gemeente Rotterdam.

Financiële hulp

Om te voorkomen dat veel mensen hun baan kwijtraken door het coronavirus is de NOW in het leven geroepen. Met deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die is ingetrokken. Werkgevers kunnen met de NOW-regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

***
Update 20 mei 2020:

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)
Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

***

De hoogte van het bedrag hangt af van jouw omzetverlies en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Doel is dat werkgevers hun werknemers met een vast én flexibel contract in dienst kunnen houden en door kunnen betalen. Ook oproepkrachten en payrollers vallen binnen de NOW. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. DGA’s, ondernemers en eigenaren worden niet in de regeling meegenomen. Directeuren van bv’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon.
Zie ook de veelgestelde vragen over de NOW.

 
 

Tozo: tijdelijke inkomensondersteuning en lening voor bedrijfskapitaal


De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) bestaat uit 2 delen:

-           Een tijdelijke inkomensondersteuning die het (gezins-)inkomen van ondernemers aanvult tot de bijstandsnorm die voor hen geldt.

-           Een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal (maximaal € 10.157) voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. Dit bedrag moet je terugbetalen. Het rentepercentage is 2%. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.De Tozo 1 is met aangepaste voorwaarden verlengd tot eind september. De verlengde regeling heet Tozo 2. Nieuwe aanvragen kunnen vanaf nu ingediend worden via de website www.rotterdam.nl/rbzcorona. Ondernemers die een uitkering levensonderhoud vanuit Tozo 1 krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, kunnen vanaf nu ook een vervolgaanvraag voor Tozo 2 doen.

 

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: Tozo 2 bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum (bijstandsnorm) aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.


Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van uitstel van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op de website van gemeente Rotterdam.

Zie ook de veelgestelde vragen over de Tozo.

TOGS is sinds 26 juni niet meer aan te vragen, in plaats daarvan kan je de TVL aanvragen.

De tegemoetkoming is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. Daarnaast moet u voldoen aan de overige voorwaarden. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Meer informatie over de TVL vind je hier.

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Vraag de TVL hier aan.
 

Als je als zzp'er helemaal geen geld meer hebt, dan kom je misschien in aanmerking voor de regeling broodnood. Dit zijn daarvoor de voorwaarden:

  • Je hebt op dit moment onvoldoende saldo op jouw rekening staan en kunt niet in jouw levensonderhoud voorzien. Je kunt bijvoorbeeld geen boodschappen doen.
  • Als je een partner hebt: jouw partner heeft momenteel geen ander inkomen boven de bijstandsnorm. Die norm is voor een alleenstaande € 1.052,32 per maand en voor een echtpaar € 1.503,31 per maand.
  • Je hebt ook een aanvraag voor een uitkering levensonderhoud ingediend via het aanvraagformulier

Wil je broodnood aanvragen? Bel dan 010 – 498 47 77.

 

De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) zijn versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is per 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

Meer informatie.

Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro.

Hoe doe ik een aanvraag?
Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank.

Meer informatie

Zolang de ambulante handel op onze markten is stilgelegd, ontvangen de betreffende ondernemers geen rekening voor marktgelden en elektra.
Meer informatie.

Zoals het kabinet heeft besloten, heeft ook de gemeente de invorderingsrente verlaagd van 4% naar 0,01%.

De rentekorting op microkredieten geldt voor klanten van Qredits. Qredits is er voor kleine ondernemers en zzp’ers. Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door het coronavirus tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De maatregel is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.
Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus.

Hoe doe ik een aanvraag?

Voor rentekorting op je bestaande microkrediet bij Qredits, of een nieuwe kredietaanvraag, kun je rechtstreeks bij Qredits terecht.

Meer informatie: Qredits.nl

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Het kabinet stelde hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. Op 20 mei is bekend gemaakt dat vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro beschikbaar is.


De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3%. De ROM’s streven ernaar de beoordelingen van de aanvragen onder de €500.000,- af te handelen binnen vier tot negen werkdagen. Voor aanvragen boven de €500.000,- is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

Meer informatie over criteria en aanvragen is te vinden op www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening.

 

Een aantal banken heeft een aanvullende maatregel aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de maatregel niet. Wel worden de ontwikkelingen voor die groep in de gaten gehouden. 'Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders', aldus de NVB. 'Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.'

Zorgverzekeraars Nederland wil met deze financiële compensatie garanderen dat er voldoende zorg blijft voor mensen die dat nodig hebben. Met de bijdrage kunnen zorgaanbieders hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestingskosten.

Het gaat om zorgaanbieders die niet direct te maken hebben met de zorg aan coronapatiënten. De regeling geldt voor mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.

De regeling gaat per 1 mei in, en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart dit jaar en duurt tot zolang de coronamaatregelen van de overheid van kracht zijn. Zorgaanbieders die acuut in financiële nood komen, kunnen nu alvast een vooruitbetaling aanvragen.

Meer informatie.

De culturele sector krijgt 300 miljoen euro extra steun, bovenop de generieke kabinetsmaatregelen. Doel is de werkgelegenheid in deze sector te behouden en ervoor te zorgen dat cultuurinstellingen kunnen investeren in het komende culturele seizoen.

De extra subsidie is vooral bedoeld voor instellingen die essentieel zijn voor de sector als geheel. De gedachte daarbij is dat als die organisaties de coronacrisis goed doorkomen ze daarna de opdrachtenstroom ook richting zzp’ers weer op gang kunnen brengen.

Verdeling

Het extra geld wordt over de volgende 4 onderdelen verspreid:

  1. Instellingen in de culturele basisinfrastructuur en instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de 6 rijkscultuurfondsen.
  2. Bestaande leenfaciliteiten bij het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten worden opgehoogd.
  3. De 6 rijkscultuurfondsen krijgen budget voor ondersteuning van cruciale instellingen in de keten die vooral in regio’s en steden de culturele infrastructuur dragen. Zoals belangrijke gemeentelijke en provinciale musea, (pop-)podia en filmtheaters.
  4. De leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen worden verhoogd. Cruciale private partijen in de keten (onder andere vrije theaterproducenten, commerciële festivals en kunstgaleries) kunnen bij Cultuur+Ondernemen terecht. Voorwaarde voor hen is wel dat eerst de generieke coronaregelingen maximaal zijn benut.

    Ondernemers in de cultuursector konden al aanspraak maken op de algemene coronaregelingen Daarnaast is afgesproken dat de huur van door het Rijk gesubsidieerde musea tijdelijk wordt opgeschort. Ook blijven subsidies doorlopen. Daarnaast is er een voucherregeling voor de cultuursector, waardoor geld voor toegangskaartjes zoveel mogelijk in de sector blijft.

Er komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Het kabinet staat daarmee borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

Hoe doe ik een aanvraag?

De regeling is nog niet ingegaan. Dit gaat zo snel mogelijk gebeuren. Dan worden ook de voorwaarden bekendgemaakt.

Meer informatie.

Een kleine selectie van maatregelen: de Europese Commissie heeft een Corona Response Investment Initiative (CRII) van 37 miljard euro voor alle EU-lidstaten aangekondigd om de zorg, het mkb en de arbeidsmarkt te ondersteunen. De Europese Centrale Bank en andere toezichthouders zorgen dat banken goedkoper geld kunnen lenen van de ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen. De ECB koopt dit jaar voor honderden miljarden euro’s extra bedrijfs- en staatsobligaties op om de economie te stimuleren. De Europese Investeringsbank-groep (EIB-groep) zal tot 40 miljard euro aan financiering mogelijk maken om bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus financieel te ondersteunen.

De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling voor een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro op vrijdag 29 mei 2020 open voor ondernemers. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen bovendien vanaf 29 mei worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC. Meer informatie hier.

Uitstel betalingen

Als je door het coronavirus in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.
Meer informatie.

De uitstelaanvraag van belastingen wordt vanaf 6 april verder versoepeld: het aanvragen voor alle ondernemers wordt eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Ook wordt er een regeling getroffen voor bedrijven die een zogenaamde g-rekening hebben, waarvan in de bouw of uitzendbranche vaak gebruik gemaakt wordt. Hiermee wil het kabinet voor zoveel mogelijk ondernemers zorgen dat zij het met hun bedrijf kunnen volhouden.

***
Update 20 mei 2020:

Verlenging belastingmaatregelen
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

***

Alle ondernemers en zzp’ers in Rotterdam krijgen uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing, toeristenbelasting, reclame- en precariobelasting) voor drie maanden. Dit gebeurt automatisch en hiervoor hoef je niets te doen. Ook alle invorderingstrajecten die betrekking hebben op deze heffingen worden voor drie maanden stopgezet.

***

Update 4 juni 2020:

Rotterdam biedt maatwerk bij betaling belasting
Vanaf het begin van de coronamaatregelen heeft de gemeente Rotterdam de belastinginvordering en aanslagoplegging met drie maanden uitgesteld voor alle ondernemers en zzp’ers. Met het langzaam weer op gang komen van de samenleving start de gemeente vanaf 1 juli weer met het innen en opleggen van belastingen. Hiermee voorkomt de gemeente dat belastingen zich de komende tijd blijven opstapelen. Voor ondernemers en zzp’ers die nog niet in staat zijn om op dit moment al belastingen te betalen biedt de gemeente maatwerk en gepaste betalingsregelingen. Lees het volledige persbericht hier.

Lokale belastingen en heffingen
Op www.rotterdam.nl/werken-leren/belastingen-corona staat per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat dat voor ondernemers betekent.

***

Met het langzaam weer op gang komen van de samenleving start de gemeente vanaf 1 juli weer met het innen en opleggen van belastingen.

De gemeente maakt aan het begin van het jaar een voorschot over naar de BIZ-stichting en stuurt meestal in maart een belastingaanslag naar de ondernemers. Vanwege de coronamaatregelen wordt de BIZ-aanslag vanaf 1 juli verstuurt.

Op rotterdam.nl staat per belasting- en heffing soort welke maatregelen nu genomen zijn en wat
dat voor ondernemers betekent.

 

Dit geldt voor aanvragen van (kortlopende en voorlopige) exploitatievergunningen (voor eet- en drinkgelegenheden, speelautomatenhallen, seksinrichtingen en escort), Drank- en Horecawetvergunningen en aanwezigheidsvergunningen. Overige vergunningen die kunnen worden aangevraagd bij Team Vergunningen van Directie Veiligheid komen hiervoor niet in aanmerking (denk oa aan terrasvlonder, kraskaarten, ontheffingen, vergunning coffeeshops, wijziging beheerder/leidinggevende). Uitstel aanvragen kan via Mijn Loket op rotterdam.nl (geef aan dat je per factuur wilt betalen). De facturen worden vervolgens niet eerder dan het vierde kwartaal van 2020 geïnd of totdat de gemeente anders besluit.

Het kabinet praat met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven (tijdelijk) in te trekken. Het gaat in het bijzonder om de toeristenbelasting. Een aantal gemeenten, zoals Rotterdam, heeft zelf al maatregelen genomen. Ook is het Rijk met de cultuursector in gesprek over regelingen. Aanvullende informatie over het coronavirus en de cultuursector is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Logiesbelasting
Met het langzaam weer op gang komen van de samenleving start de gemeente vanaf 1 juli weer met het innen en opleggen van belastingen. Lees op rotterdam.nl  wat dit betekent voor logiesbelasting.  

 

Overige hulp

Ondernemen in een 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. Branches hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Het is belangrijk dat zij hierbij ook werknemers betrekken, bijvoorbeeld via de vakbonden. In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden. Op de website www.mijncoronaprotocol.nl vind je per branche de formeel vastgestelde protocollen, en daarmee de voor jou relevante afspraken.

De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar door wettelijke voorschriften beperkt ruimte voor te hebben. Werkgevers kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook zijn afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.
De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars melden in een gezamenlijk persbericht dat de problemen per werkgever en sector verschillen. Er wordt daarom ‘maatwerk geboden’ op basis van ‘oplossingsrichtingen’. 'De ruimte voor dat maatwerk is op dit moment nog beperkt, door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.'

Door het coronavirus kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen, en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. De Nederlandse Douane ondersteunt ondernemers die in de problemen komen, met een pakket aan maatregelen.

Zo biedt de Nederlandse Douane onder andere maatwerk aan bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen en bij (het aanvragen van) vergunningen. Daarnaast is uitstel van betaling mogelijk en wordt soepeler omgegaan met het opleggen van boetes.
Uitgebreide informatie over de maatregelen vind je op de website van de Nederlandse Douane: Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket.

Let op: deze regeling is door de grote hoeveelheid aanvragen tijdelijk gesloten!

Om digitale zorg op afstand te faciliteren wordt de SET-regeling tijdelijk uitgebreid. Zorgaanbieders kunnen met deze regeling subsidie krijgen om digitale toepassingen aan te schaffen. De uitbreiding is nodig omdat de thuiszorg onder druk staat door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Voorbeelden van die toepassingen zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties.
Het subsidiebedrag is een vast bedrag van 50.000 euro, waarvan je maximaal 50% mag inzetten voor aanschaf-, lease- en licentiekosten van deze toepassingen. Met dit bedrag kun je ook externen inhuren die helpen bij de implementatie. Er is geen eigen bijdrage vereist. RVO.nl voert de regeling uit. Meer informatie over de voorwaarden vind je hier.

Aanvragen SET COVID19
Aanvragen gaat via mijn.rvo.nl. Daar staan de benodigde formulieren voor een aanvraag, inclusief een format voor het stappenplan. Samenwerkingsverklaringen zijn niet nodig, de beoordelingscriteria zijn versoepeld. De criteria van de reguliere SET zijn niet van toepassing voor deze subsidie. Binnen 5 werkdagen wordt je aanvraag beoordeeld. Meer informatie vind je op Ondernemersplein.

Aanbieden hulpmiddelen
Bedrijven die medische hulpmiddelen zoals mondkapjes willen aanbieden kunnen zich aanmelden bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen via middelencorona@nfu.nl.

Uitbreiding capaciteit informatievoorziening via Ondernemen010 en het Regionaal Bureau Zelfstandigen. Zo doen wij ons uiterste best om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien.

Via het programma Versnellen innovatie MKB werken we met de retailsector uit hoe versneld digitalisering ingezet kan worden om de veerkracht van de retailsector te versterken.

Bekijk ook

Regelingencheck
Veelgestelde vragen
Financiële nood
Handige links