Wegwijzer coronavirus voor ondernemers

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor jouw bedrijf en jouw werknemers. Deze pagina geeft een overzicht van de maatregelen die jouw bedrijf kunnen ondersteunen. We houden je hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook geven we hier antwoord op veelgestelde vragen van ondernemers.

Steun voor ondernemers

In verband met het coronavirus heeft het kabinet uitzonderlijke economische maatregelen getroffen. De maatregelen gelden bovenop maatregelen die donderdag 12 maart zijn genomen. Het doel ervan is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen. Ook wil het kabinet hiermee de (financiële) gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven opvangen.

Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Eerder presenteerde minister Koolmees van SZW tijdens een persconferentie de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW). Dit is een regeling die UWV gaat uitvoeren om werkgevers te ondersteunen die door de gevolgen van het coronavirus financieel worden getroffen.

Je kunt nu nog geen NOW-aanvraag indienen. De exacte datum wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Kijk voor nieuwsberichten op uwv.nl/overuwv.

Veelgestelde vragen (FAQ) staan op uwv.nl/werkgevers met een link naar FAQ van SZW.

Kijk ook op FAQ’s op Rijksoverheid.

Lees hier meer: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodfonds

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers

Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt ook voor zzp’ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet terugbetaald te worden.

Lees hier meer: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#inkomensondersteuning

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C

Om ondernemers die door de gevolgen van het coronavirus zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is per 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

Lees hier meer: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#zwaar_weer

Uitstel betalen belasting

Als je door de coronavirus in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag moet je wel schriftelijk motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen.

Lees hier meer: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#betalingsachterstand

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

MKB’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het Kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’.

De rijksoverheid heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is geopend. Aanvragen voor de Tozo lopen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen. Naar verwachting kunnen Tozo-aanvragen einde van deze week worden ingediend. Zie voor meer informatie over de Tozo de vragen onder het kopje 'Financieel' op deze pagina .

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 27 maart de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet m.b.t. het coronavirus. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Branches die onder deze regeling vallen

Sectoren die nu in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont. 

Ondernemers kunnen tot en met 26 juni 2020 aanvragen

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.

Door het coronavirus wordt ook de internationale handel flink geraakt. Er komen minder orders binnen, bestaande orders worden ingetrokken en fabricage ligt stil door stokkende aanvoer van onderdelen (bijvoorbeeld uit China) of protectionisme dat de kop opsteekt. Dit terwijl een derde van ons nationaal inkomen, veel mkb'ers en zo'n 2,3 miljoen banen afhankelijk zijn van internationale handel. Om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden verruimt de staat vanaf 26 maart de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen. De maatregelen helpen voorkomen dat bedrijven grotere betalingsrisico’s ondervinden, in extra liquiditeitsproblemen komen of internationale projecten noodgedwongen moeten stilleggen.

Meer informatie over de maatregelen.

 

 

 

Toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Compensatieregeling getroffen sectoren

Het kabinet komt met een compensatieregeling met ‘passende maatregelen’ voor bedrijven in branches die in het bijzonder hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Het gaat dan bijvoorbeeld om de eet- en drinkgelegenheden en de reisbranche. Bij deze bedrijven kunnen moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. De regeling wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Om de groep kleine en startende ondernemers tegemoet te komen stelt microkredietenverstrekker Qredits tijdelijk uitstel van aflossing aan voor ondernemers die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen. Het gaat bijvoorbeeld om kleine ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening. Het uitstel is voor 6 maanden, de rente gaat in die periode naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

If you want to read this information in your own language click on the button 'Vertalen' on top of this page.

Veelgestelde vragen van ondernemers

Wil je weten hoe je in aanmerking komt en wat deze regeling voor jou kan betekenen? Lees dan verder in de vragen hieronder. Of neem contact op met het coronaloket van de KvK.

Financiële ondersteuning

De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door het Coronavirus. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.  

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Je kunt hier kijken of je in aanmerking komt.

Zie bovenstaande landelijke maatregelen. De gemeente neemt verschillende extra maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zie bijvoorbeeld onder het kopje 'uitstel betalingen.' Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden en bij wie de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen makkelijker geld lenen via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-regeling). Bekijk de veelgestelde vragen voor antwoord over hulp aan ondernemers.

Sectoren die nu in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont. 

Ondernemers kunnen tot en met 26 juni 2020 aanvragen

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.

Er komen diverse signalen binnen van ondernemers die gebruik willen maken van de noodregeling voor ondernemers (Tegemoetkoming Schade Covid019), dat de SBI code van hun bedrijf niet van toepassing is voor deze regeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om marktkooplui, mondzorgpraktijken en anderen, die niet naar aanleiding van de RIVM adviezen verplicht gesloten zijn.

Wij zijn in gesprek met de Rijksoverheid om uit te zoeken hoe dit nu tot stand is gekomen, omdat de verwachting was dat alle ondernemers die hun bedrijf hebben moeten sluiten (ook naar aanleiding van o.a. de noodverordeningen van Gemeenten en Veiligheidsregio’s) hier voor in aanmerking zouden komen.

Deze informatie zullen wij zo snel mogelijk verwerken in onze communicatie op deze pagina.

Om ondernemers die door de gevolgen van het coronavirus zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is per 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

Lees hier meer: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#zwaar_weer

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen om van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat jouw bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen de toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van RVO afhandelen.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Verder:

 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • De manier van aflossen kiest de bank. De opties zijn:
  • lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode
  • ineens, aan het einde van de looptijd
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet van toepassing.

 

De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door het coronavirus. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.  

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Check of je in aanmerking komt.

 

De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer je vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van corona-gerelateerde maatregelen, kun je bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen je aanvraag indienen. Naar verwachting kunnen Tozo-aanvragen einde van deze week worden ingediend.

Je kunt voor je aanvraag naar verwachting eind van deze week terecht bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen. Mocht je nog enige inkomsten hebben, dan vragen we je nog even te wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks. Bovendien kunt je met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart.

 1. Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente je voor maximaal drie maanden  inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is, hangt af van de samenstelling van jouw huishouden en inkomen. Je hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.
 2. Daarnaast kunt je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz  gehanteerde percentage van 8% liggen.

Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

Op de pagina van de rijksoverheid vind je meer veelgestelde vragen over de Tozo. Heb je nog geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met 14010, de ondernemersbalie, het Regionaal Bureau Zelfstandigen of het Coronaloket van de KvK. Contactgegevens vind je bijna onderaan deze pagina.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro worden aangevraagd.

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal 1.503,31 euro netto per maand. De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Lees meer.

4.000 euro voor direct getroffen ondernemers

Het kabinet heeft een compensatieregeling gelanceerd voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Zij krijgen een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro.

Branches die onder deze regeling vallen

Sectoren die nu in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont. 

Ondernemers kunnen tot en met 26 juni 2020 aanvragen

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Lees meer

Aflossingsvoorwaarden voor microkredieten via Qredits versoepeld

Voor kleinere bedrijven, waaronder zzp’ers, worden de aflossingsvoorwaarden voor microkredieten via Qredits versoepeld. Kleine ondernemers die al een lening hebben via Qredits en geraakt zijn door de coronaproblematiek wordt 6 maanden uitstel van aflossing aangeboden. De rente is in die periode verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. Lees meer

Belastingmaatregelen voor ondernemers (inclusief zzp’ers)

Zie verderop onder het kopje Belastingen.

Banken geven 6 maanden uitstel op aflossing op leningen

Ook de banken dragen hun steentje bij: gezonde bedrijven krijgen van een aantal banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Met de maatregel willen ze vooral kleine ondernemers wat lucht bieden. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de maatregel niet. Wel houden ze de ontwikkelingen voor die groep in de gaten. Lees meer

Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het Kabinet heeft zich eraan committeert dat zij alle garantieruimte verstrekt die nodig is.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 27 maart de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in tijden van corona. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Branches die onder deze regeling vallen

Sectoren die nu in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont. 

Ondernemers kunnen tot en met 26 juni 2020 aanvragen

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.

Branches die onder deze regeling vallen

Sectoren die nu in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont. 

Ondernemers kunnen tot en met 26 juni 2020 aanvragen

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.

De Europese Commissie heeft een Corona Response Investment Initiative (CRII) van 37 miljard euro voor alle EU-lidstaten
aangekondigd. Dat geld is bedoeld om de zorg, het mkb en de arbeidsmarkt te ondersteunen. De Europese Centrale Bank (ECB) en andere toezichthouders zorgen dat banken goedkoper geld kunnen lenen van de ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen. De ECB koopt dit jaar voor honderden miljarden extra bedrijfs- en staatsobligaties op om de economie te stimuleren. De Europese Investeringsbank-groep (EIB-groep) zal tot 40 miljard euro aan financiering mogelijk maken om bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus financieel te ondersteunen.


 

Door het coronavirus wordt ook de internationale handel flink geraakt. Er komen minder orders binnen, bestaande orders worden ingetrokken en fabricage ligt stil door stokkende aanvoer van onderdelen (bijvoorbeeld uit China) of protectionisme dat de kop opsteekt. Dit terwijl een derde van ons nationaal inkomen, veel mkb'ers en zo'n 2,3 miljoen banen afhankelijk zijn van internationale handel. Om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden verruimt de staat vanaf 26 maart de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen. De maatregelen helpen voorkomen dat bedrijven grotere betalingsrisico’s ondervinden, in extra liquiditeitsproblemen komen of internationale projecten noodgedwongen moeten stilleggen.

Meer informatie over de maatregelen.

Personeel

Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV). Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’ en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder.

Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.

Lees meer.

WTV kun je niet meer aanvragen. Die regeling is gestopt omdat de WTV niet snel genoeg was, en niet goed toepasbaar op de uitzonderlijke situatie rond het coronavirus. De Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervangt de Werktijdverkorting (WTV).

Als je al een toekenning voor werktijdverkorting hebt gehad, blijft deze van kracht. Als je wil verlengen, stap je over naar de nieuwe regeling. Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.

Ga voor verder informatie naar de website van het ministerie van SZW.

Heb je een vraag en stel je deze liever telefonisch? Ondernemers met vragen over Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen ook bellen met 0800 2117.

Werkgevers kunnen dankzij de Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.


Meer informatie over de Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodfonds

Uitstel betaling belastingen

Ja, voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting kun je uitstel van betaling aanvragen. In lijn met de aangekondigde landelijke maatregelen krijgen alle Rotterdamse ondernemers en zzp’ers dan uitstel van belastingbetaling van drie maanden. Ook zijn alle incassomaatregelen stopgezet en er gelden geen invorderingskosten. Op dit moment bereidt de Belastingdienst de aangepaste maatregelen voor.

Daarnaast krijgen alle ondernemers en zzp’ers in Rotterdam uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing, toeristenbelasting, reclame- en precariobelasting) voor drie maanden. Dit gebeurt automatisch en hiervoor hoef je niets te doen. Ook alle invorderingstrajecten die betrekking hebben op deze heffingen worden voor drie maanden stopgezet.

 

Ben je ondernemer of zzp'er, heb je een aanslag lokale belastingen ontvangen en kom je door de maatregelen rondom de coronacrisis in financiële problemen? Dan geeft SVHW je de mogelijkheid om jouw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Reageer in ieder geval voor de vervaldatum van jouw aanslag.

Betaling in termijnen

Dit kan alleen via automatische incasso. Geef hiervoor een machtiging af vóór de vervaldatum van jouw aanslag. Je regelt dat via Mijn SVHW. Je kunt ook telefonisch een machtigingsformulier aanvragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houd daarbij uw subjectnummer bij de hand. Het subjectnummer vind je rechtsboven op uw aanslagbiljet.

Het aantal termijnen is afhankelijk van de datum dat je de machtiging voor automatische incasso afgeeft. Geef je de machtiging binnen één maand, twee of drie maanden na dagtekening van de aanslag af? Dan incasseren wij in respectievelijk tien, negen of acht maanden.

Uitstel van betaling

Wanneer je de aanslag later wil betalen dan de oorspronkelijke vervaldatum die op jouw aanslagbiljet vermeld staat, dan betaal je uiterlijk 31 augustus 2020. Je regelt dit via het contactformulier. Kies op het contactformulier voor “Betalen”, vervolgens voor “Uitstel voor ondernemers/ZZP-ers tot uiterlijk 31-8-2020” en vul het formulier in. Je kunt ook telefonisch uitstel aanvragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houd daarbij uw subjectnummer en KVK-nummer bij de hand. Het subjectnummer vind je rechtsboven op jouw aanslagbiljet.

Bekijk het overzicht van de SVHW belastingen.

Alle heffingen die door de gemeentebelastingen opgelegd worden aan een KVK-nummer, zijn voor 3 maanden vrijgesteld. Dat geldt ook voor zzp'ers die vanuit huis werken.


 

Vanwege de huidige situatie en de onzekerheden die dit geeft voor ondernemers is na intern gemeentelijk overleg besloten om de oplegging van alle BIZ-aanslagen 2020 voorlopig op te schorten. Nader bericht volgt wanneer daar duidelijkheid over is.

Overige vragen

Alle horeca is sinds zondag 15 maart, 18uur dicht tot en met 6 april. Dat is bekend gemaakt tijdens de speciale persconferentie over het coronavirus.

De sluiting geldt voor:

 • Alle eet- en drinkgelegenheden (ook vergunningsvrij)
 • Ondergeschikte horeca (bijv koffiehoekje in boekenwinkel)
 • Horecagedeelte in bioscopen en theaters
 • Huizen van de wijk (horecadeel), speeltuinverenigingen (horecadeel), Markthal (horecadeel)
 • Seksinrichtingen, sauna’s en massagesalons (vergund/niet vergund)
 • Markten zijn voor de komende twee weken af te gelasten. Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling markten, te bereiken via marktenstz@rotterdam.nl

De volgende voorzieningen zijn (aangepast) geopend:

 • Voorzieningen ‘to go’ zoals de Kiosk op het station
 • Thuisbezorgen/catering
 • Update 17 maart 2020: Hotels mogen ontbijt, lunch en diner verstrekken, alleen aan eigen gasten. Het restaurant mag open.
 • Update 16 maart 2020: Afhalen en of bezorgen van eten blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat je niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten). Het is niet toegestaan om flessen wijn te bezorgen of af te halen.
 • Update 16 maart 2020: Coffeeshops kunnen open blijven voor bestellingen die afgehaald worden.
 • Update 20 maart 2020: Vishandelaren en ijsverkopers mogen vis en ijs verkopen om af te halen. De consumpties mogen niet ter plekke opgegeten worden, om te voorkomen dat grote groepen samenkomen.

Tot en met maandag 6 april moeten eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs gesloten zijn. Dat geldt ook voor sauna’s, sexclubs en coffeeshops. Hotels hoeven niet dicht, bars en restaurants in hotels wel. Roomservice is dan wel weer toegestaan. Bedrijfsrestaurants vallen niet onder horeca en mogen dus ook openblijven.

 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Het is wel toegestaan klanten te laten afhalen. Daarbij moet voorkomen worden dat mensen dicht op elkaar staan, eten mag niet ter plekke worden opgegeten. Ook mag je eten bezorgen.
 • Update 20 maart: Sportscholen moeten gesloten blijven. Afslankstudios mogen openblijven, mits er voldoende afstand wordt gehouden. Ook personal trainers mogen doorwerken als ze de 1,5 meter afstand aanhouden. Er mag niet in groepen worden gesport. Kleine dansstudio’s moeten wel dicht omdat bij dansen afstand houden vaak niet mogelijk is.
 • Update 23 maart: Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.

Meer informatie over de sluiting van bepaalde type bedrijven vind je op de site van de Rijksoverheid.


 

Voor veel noodmaatregelen kan een DigiD nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het noodloket, dat in veel gemeentes om een bevestiging via DigiD vraagt. Vraag je DigiD op tijd aan als je dat nog niet gedaan hebt. Het kan drie werkdagen duren voordat je hem hebt. Bij de aanvraag heb je je burgerservicenummer (BSN) nodig.
Houd er verder rekening mee dat je rijbewijs niet als geldig identiteitsbewijs geldt voor de aanvraag van de verschillende regelingen. Paspoort en identiteitskaart wel.

Voor de aanvraag van de NOW heeft het UWV straks je aangifte loonheffing nodig. Zorg dus dat je die aangifte naar de Belastingdienst stuurt. Tegelijkertijd kun je bij de Belastingdienst uitstel van betaling aanvragen. Voor de NOW heb je geen eHerkenning nodig.
Voor de aanvraag TOZO komt een digitaal formulier beschikbaar. Tot dat moment wordt het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met kopieën van je identificatiebewijs (rijbewijs voldoet niet), bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven. De gemeente haalt zelf gegevens op uit het KVK Handelsregister (uittreksel).

Lees meer over de voorwaarden en procedures in het artikel: Check hier je regelingen.

Winkels worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. Dat betekent dat klanten voortaan vaker buiten moeten wachten voor ze naar binnen mogen.
Wordt er niet aan de 1,5 meter afstand gehouden, dan kunnen de winkels of een boete krijgen oplopend tot 4.000 euro of zelfs gesloten worden.

Daarnaast moeten winkeliers de corona-regels in hun etalage en winkel ophangen. Via brancheorganisaties worden de protocollen verspreid onder de winkeliers. Het protocol bevat regels voor ondernemers, klanten en gemeenten. Bijvoorbeeld dat winkeliers ervoor moeten zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk de winkel binnen gaan. Klanten moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden, luisteren naar het winkelpersoneel en zo veel mogelijk met pin betalen. Het protocol helpt winkelpersoneel ‘om klanten eenvoudig te kunnen aanspreken als ze de regels niet naleven’.

De supermarkten hebben laten weten dat ze meer tijdstippen nodig hebben om de voorraad op peil te houden. Supermarkten mogen daarom tijdelijk ook 's nachts worden bevoorraad. Dat meldt de Milieudienst Rijnmond, DCMR, die er op toeziet dat in de nachtelijke uren geluidsnormen niet worden overschreden. De DCMR gaat in deze periode niet handhaven.

Het bevoorraden van supermarkten in de buurt van woningen kan voor overlast zorgen. De DCMR vraagt de bedrijven om goed met de buurt te communiceren en ook stille vrachtwagens in te zetten. Indien er toch klachten komen, dan zal de DCMR melders van de klachten om geduld vragen.

Draai, waar kan, bestellingen terug en maak afspraken over betalen en betaaltermijnen. Neem contact op met uw leveranciers. De Nederlandse brouwers hebben al laten weten mee te willen denken met horeca voor het vinden van oplossingen en zich flexibel op te stellen.

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Het advies is in het geval van gedwongen sluiting dit ook aan te vragen. Ook kunt u bij de gemeentelijke belastingen een beroep op uitstel van betaling van aanslagen doen. 

Ga in onderling overleg met verhuurder of hypotheekverstrekker. De overheid heeft geen mogelijkheden om hier in bij te springen. Is het mogelijk een lagere huur af te spreken? De huur te bevriezen voor de periode van de verplichte sluiting? De hypotheeklasten op te schorten? Er zijn in onderling overleg veel mogelijkheden. Je bent wel afhankelijk van de goede wil van de verhuurder of hypotheekverstrekker, maar deze wil misschien best meedenken. Hij is ook niet gebaat bij een failliet horecabedrijf en een leeg bedrijfspand.

Via het programma Versnellen innovatie MKB werken we met de retailsector uit hoe versneld digitalisering ingezet kan worden om de veerkracht van de retailsector te versterken.

Voor marktlieden gelden de maatregelen die getroffen zijn voor bedrijven die door de corona-maatregelen hun bedrijf moesten sluiten. Denk bijvoorbeeld aan de BMKB-regeling. Zie daarvoor de vragen onder het kopje 'financieel'.
Daarnaast biedt de gemeente uitstel van betaling voor de marktgelden, net zoals uitstel geldt voor overige gemeentelijke belastingen. De factuur voor het tweede kwartaal marktgeld zal voorlopig niet verzonden worden.

Overeenkomsten moeten worden nagekomen, dat is de kern van ons rechtssysteem in een normale situatie. Een beroep op overmacht wordt niet snel aangenomen. De kans op een positief beroep op overmacht is heel klein.

 

Of er sprake is van overmacht hangt af van het contract dat je hebt opgesteld. Bij commerciële contracten is vaak een zogeheten force majeure-clausule opgenomen. Daarin is vastgelegd in welke omstandigheden sprake is van overmacht, en wat de gevolgen zijn als dit aan de orde is. In de clausule staan meestal zaken als overheidsmaatregelen, stakingen, plotselinge belemmeringen in de infrastructuur of tekorten in transport als omstandigheid. Het kan dus zijn dat onder verwijzing naar de (overheids-)maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het virus te voorkomen een beroep kan worden gedaan op overmacht. Je kunt ook ziektes, epidemieën of quarantaines in zo’n contract opnemen.

Bij een geschil bepaalt de rechter.

 

Heb je geen force majeure-clausule opgenomen? Dan kijk je naar de mogelijkheden in het toepasselijk recht. Dit kan Nederlands recht zijn, of het recht van het land waar je klant is gevestigd. Het niet kunnen leveren wordt in de wet omschreven als ‘een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis’. Dit is beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Kom je je overeenkomst niet na? Dan kun je uiteindelijk schadeplichtig zijn.

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Het mislopen van inkomsten door het coronavirus is een bedrijfsschade. Bedrijfsschadeverzekeringen dekken echter alleen materiële schade, en daar is in dit geval geen sprake van, meldt het Verbond van Verzekeraars. Wel kun je gebruik maken van de eerdergenoemde regelingen.

Als je als ondernemer niet werkt omdat je niet besmet wil raken, of omdat je uit voorzorg in quarantaine zit of een bepaald gebied niet mag verlaten, dekt je arbeidsongeschiktheidsverzekering dat niet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt namelijk inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid en daar is in deze situatie geen sprake van. Je krijgt wel een uitkering van je arbeidsongeschiktheidsverzekering als je ziek bent geworden door het coronavirus en daardoor niet kunt werken.

Mogelijk. Het Rijk is bijvoorbeeld met de cultuursector in gesprek, omdat daar de gevolgen van het coronavirus groot
zijn. Er wordt besproken welke algemene maatregelen de sector kunnen helpen en waar maatwerk nodig is voor zzp’ers en instellingen, gesubsidieerd en commercieel. Ook kijkt de gemeente Rotterdam de komende dagen of en zo ja welke andere lokale maatregelen nodig zijn.

Oproep aan alle ondernemers in Rotterdam

Het kabinet verplicht alle winkels, bouwmarkten en andere bedrijven waar grote aantallen klanten gelijktijdig naar binnen kunnen om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

Hierbij doen we een beroep op de ondernemers om in het belang van de volksgezondheid het aantal mensen in hun bedrijfspand te reguleren. Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen.

De Ondernemersbalie

De Ondernemersbalie en het Ondernemersplein in Rotterdam zijn tot en met 6 april niet open. Stel via e-mail jouw vraag aan Ondernemersbalie. Bellen kan ook via 14010, let wel op dat we momenteel wegens drukte een langere wachttijd hebben dan normaal.

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ)

Sinds 16 maart gelden er aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus. Veel ondernemers en ZZP’ers ondervinden door deze maatregelen acute financiële problemen. Vanaf woensdag 18 maart werkt Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) daarom met een versnelde aanvraagprocedure voor een uitkering levensonderhoud (bijstand).

Kijk voor meer informatie en veelgestelde vragen op de pagina 'aangepaste dienstverlening RBZ'.

Coronaloket - Kamer van Koophandel

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Kamer van Koophandel heeft een loket voor ondernemers geopend. Het KVK Coronaloket tot vrijdag 20 maart van 08:00 tot 20:00 uur is bereikbaar via 0800-2117. Ondernemers kunnen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel.

Meer informatie

Op het digitale Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel kun je alle landelijke informatie vinden die je helpt bij het voorbereiden op de risico's van het Cororavirus. Lees op Rotterdam.nl de actuele informatie met maatregelen die vanuit de gemeente worden genomen.