Terrasuitbreiding 2022

Vanaf 1 januari 2022 tot 1 november 2022 is het toegestaan om je vergunde terras met maximaal een kwart te vergroten. Dit is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • De exploitatie van een verruimd terras vindt plaats overeenkomstig de aan de inrichting verleende exploitatievergunning, met dien verstande dat op een verruimd terras uitsluitend het aanbieden van eten en drinken is toegestaan.
 • Voor de categorie II en III horeca-inrichtingen geldt dat een verruimd terras geëxploiteerd dient te worden overeenkomstig het Besluit openbare inrichtingen 2017 en dat uitsluitend het aanbieden van eten en drinken is toegestaan.
 • Evenementen op een verruimd terras zijn niet toegestaan.
 • De verruiming van het bestaande terras is toegestaan tot een oppervlakte van maximaal 25% van het bestaande terras bij een inrichting met een exploitatievergunning. Voor vrijgestelde inrichtingen (categorie II en III als bedoeld in het Besluit openbare inrichtingen 2017) geldt een maximale verruiming tot 4 meter uit de gevel.
 • De verruiming van het bestaande terras van een vergunde inrichting is toegestaan binnen een zone van 15 meter gemeten vanaf de buitengrens van het bestaande terras, op een trottoir, kade of plein;
 • verruiming van het bestaande terras breder dan de voorgevel van de horeca-inrichting is niet toegestaan.
 • De vrije doorloopruimte (de ruimte buiten het terras, waar geen obstakels staan) van een terras in stadsstraten bedraagt minimaal 1,8 meter en in de overige straten minimaal 2,5 meter; op een kade bedraagt de afstand tussen de waterkant en het terras minimaal 1,8 meter.
 • Beschutting (windschermen en verticale schermen) en overkapping (parasols en uitvalschermen) van het terras voldoen aan de Horecanota 2017-2021 zoals gewijzigd bij het besluit Wijziging Horecanota 2017-2021, met dien verstande dat beschutting en overkapping overeenkomstig een verleende omgevingsvergunning tevens zijn toegestaan.
 • Ongeacht de wijze van beschutten en overkappen zijn op het terras, daaronder begrepen de terrasvlonder en het parkeervakterras in totaal niet meer personen aanwezig dan de Wet publieke gezondheid en daarop gebaseerde regelingen toelaten.
 • De vrije doorloopruimte (de ruimte buiten het terras, waar geen obstakels staan) wordt bij terrassen die aan elkaar grenzen op één lijn gesitueerd, met dien verstande dat deze bij terrassen in hetzelfde blok (van straathoek tot straathoek) zoveel mogelijk op één lijn wordt gesitueerd.
 • Het terras is zo geplaatst dat geen overlast, onveiligheid of hinder wordt veroorzaakt voor weggebruikers, bewoners of andere ondernemers.
 • De exploitant is verplicht het terras in goede orde achter te laten. Het terras moet elke dag schoon en opgeruimd worden achtergelaten.
 • De exploitatie van het terras levert geen gevaar op voor mens, dier en goederen.
 • Het terras belemmert het gebruik en de functie van andere voorzieningen niet, daaronder begrepen maar niet uitsluitend fietsbeugels, haltes voor openbaar vervoer, vuilcontainers, openbare toiletvoorzieningen, speelvoorzieningen, straatmeubilair, reclamezuilen, verkeerslichten en lichtmasten. De afstand van terrasmeubilair en terrasbeschutting tot deze andere voorzieningen bedraagt minimaal één meter.
 • Een verruimd terras wordt door de exploitant op aanzegging van het bevoegd gezag tijdig geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) verwijderd ten behoeve van een vergund A-evenement en/of een evenement dat is genoemd in het vastgestelde B/C evenementenoverzicht 2022, voor zover dit evenement doorgang kan vinden en voor zover een verruimd terras een fysieke belemmering vormt voor het evenement.
 • Een verruimd terras wordt door de exploitant op aanzegging van het bevoegd gezag geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) verwijderd indien op dezelfde locatie een markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder g, Gemeentewet plaatsvindt, met inachtneming van de voor de markt benodigde op- en afbouwtijd.
 • De exploitatie van een verruimd terras dient per 1 november 2022 te zijn gestaakt en de exploitant dient een verruimd terras uiterlijk op 8 november 2022 te (laten) verwijderen.

Alle aanwijzingen ter uitvoering van dit besluit gegeven door daartoe bevoegde functionarissen dienen stipt en onmiddellijk opgevolgd te worden.

Tijdelijke terrasuitbreiding lastig?

lijke terrasuitbreiding lastig te realiseren? Het Coronaloket denkt graag met je mee over de mogelijkheden. Je kan hiervoor een e-mail sturen naar rotterdamgeeftruimte@rotterdam.nl.

Deel deze pagina