Over LabZES: Zero Emission Stadslogistiek

Ondernemers en de gemeente Rotterdam werken gezamenlijk aan het doel om vanaf 2025 de stadslogistiek uitstootvrij te maken. De leidraad voor deze gezamenlijke inspanning is het stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Zero staat daarbij voor nul uitstoot van kooldioxide (CO2) en andere schadelijke stoffen, maar ook voor nul inefficiënte ritten en nul opstoppingen.

© Iris van den Broek

De ambitie: een gezonde, duurzame én bereikbare stad

De lucht in Rotterdam moet schoner. Dat is cruciaal voor een gezonde en duurzame stad. Maar het is net zo cruciaal dat de stad goed bereikbaar blijft. Daar werken Rotterdam en lokale ondernemers samen aan. Door, onder andere, de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2 te verminderen. Concreet heeft het college in het huidige coalitieakkoord afgesproken de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te verminderen.

Convenant ZES

Verschillende ondernemers hebben zich inmiddels aan het ZES stappenplan gecommitteerd en hebben daarom het Convenant ZES getekend. De ondertekenaars zijn ambassadeurs van het convenant en van hun logistieke segment. Met de ondertekening van het convenant laten de partijen zien dat het invoeren van de ZES-zone belangrijk is.

De ZES-zones

De ondertekenaars van het Convenant ZES hebben samen met de gemeente de grenzen van de ZES-zones op straatniveau bepaald. De grenzen van deze zone worden definitief bij de publicatie van het verkeersbesluit eind 2023/begin 2024.

Een lijst van Regelen-onderwerpen

Ondersteuning voor ondernemers

Het realiseren van een Zero Emissie Stadslogistiek zal inspanning vergen van alle betrokken partijen. De gemeente Rotterdam biedt daarom op verschillende manieren hulp aan ondernemers om samen aan de doelen te voldoen:

Voorbeelden van ondernemers die gebruik maken van de LabZES subsidie zijn PIKE en Irado.

Rotterdam Onderweg

Een actueel overzicht van (weg)werkzaamheden en bereikbaarheid in Rotterdam vind je op www.rotterdamonderweg.nl.