Rotterdamse Klimaataanjagers (RKA)

Rotterdam werkt hard aan schone energie, aan duurzaam gebruik van grondstoffen, verduurzamen van gebouwen, duurzame mobiliteit en haven. In het Klimaat Actieplan Rotterdam staat wat de gemeente doet en wat nog moet gebeuren. Daarbij is het cruciaal om samen te werken met partners in de stad. De Rotterdamse Klimaataanjagers leggen en versterken verbanden tussen deze partners én met de gemeente. Om samen de energie- en grondstoffentransitie te versnellen en concrete projecten mogelijk te maken.

Uitgelicht

  • Rijnmondse ziekenhuizen gaan hun mobiliteit verduurzamen

    De negen SRZ-ziekenhuizen in de regio Rijnmond hebben op 31 augustus de Werkgeversaanpak Duurzame Mobiliteit ondertekend en zijn daarmee partner geworden binnen de Alliantie Duurzame Mobiliteit. De alliantie is tot…

    Thema’s:
    • Duurzaamheid

Een lijst van Regelen-onderwerpen

De Rotterdamse Klimaataanjagers

Partners in de stad werken hard aan de energietransitie. De Rotterdamse Klimaataanjagers maken de netwerken rond deze partners groter, zorgen dat die meer slagkracht hebben en koppelen ze aan de gemeente. Zo zetten zij zich om ontwikkelingen, plannen en ambities rondom de energietransitie mogelijk te maken. Er zijn Aanjagers die bij de gemeente werken en Aanjagers die niet verbonden zijn aan de gemeente.

Activiteiten Klimaataanjagers

1. Ze zetten klimaatprojecten op in de stad door partners en doelgroepen samen te brengen en te stimuleren in bijvoorbeeld netwerken, allianties of consortia. 

2. Ze geven strategisch advies, organiseren kennisuitwisseling en koppelen doelen en projectvoorstellen van samenwerkingsverbanden/consortia met het gemeentelijk beleid. 

3. Ze koppelen netwerken aan gemeentelijk beleid en informeren de gemeente over belemmeringen die moeten worden weggenomen om klimaatprojecten te versnellen. 

4. Ze verkennen en bepalen kansen en nieuwe opgaves op het gebied van klimaat in de stad. 

5. Ze nemen het initiatief voor lobbystrategieën en lobbyen zelf als dat mogelijk is.

Even voorstellen: De klimaataanjagers

De Rotterdamse Klimaataanjagers trekken de stad in om partners en netwerken te activeren en hen te stimuleren voortvarend aan de slag te gaan met de energie- en grondstoffentransitie. Ook zetten ze concrete projecten op.
Zo gaan ze voort op de weg die in de periode 2019-2022 is ingeslagen, met de netwerken die binnen het Rotterdams Klimaatakkoord zijn opgebouwd. Dat zijn op dit moment: Zorg, Circulair en Haven & Industrie en Bouw.

Klimaatdeals: goede voorbeelden

1. Werkgeversaanpak duurzame mobiliteit (Mobiliteitsaanpak Rotterdamse werkgevers, Klimaatdeal #52):
Samen met Rotterdamse bedrijven worden afspraken gemaakt over de verduurzaming van werkgerelateerde mobiliteit; oftewel van woon-werk en zakelijk verkeer. Inmiddels zijn er 57 grote werkgevers aangesloten. Naar verwachting sluiten meer bedrijven zich bij deze aanpak aan.

2. Versnellingshuis energietransitie Haven en Industrie Complex (Klimaatdeal #3):
Het Versnellingshuis ondersteunt bedrijven die hun productieprocessen willen verduurzamen bij het vinden van financiering en het wegnemen van barrières in de regelgeving. Inmiddels zijn 20 projecten actief geholpen. Het Versnellingshuis blijkt te voorzien in een behoefte en krijgt in de rest van Nederland navolging.

Meer informatie of contact opnemen?

Met vragen over de Rotterdamse Klimaataanjagers kun je terecht bij het Algemeen Projectteam RKA. Zij zijn te bereiken via klimaataanjagersso@rotterdam.nl