Impact maken met de Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn een reeks van 17 wereldwijde doelstellingen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties om tegen 2030 enkele van ‘s werelds grootste uitdagingen aan te pakken. Deze doelen streven naar een duurzame toekomst voor iedereen, waarbij armoede wordt uitgebannen, gelijkheid wordt bevorderd, en de planeet wordt beschermd. Voor ondernemers bieden de SDG’s niet alleen een richtlijn voor een duurzame bedrijfsvoering, maar ook een kans om maatschappelijke impact te maken en positieve verandering teweeg te brengen.

Hieronder vind je een overzicht van de SDG’s waar veel ondernemers zich al op richten met tips hoe jij als ondernemer kunt bijdragen aan deze SDG’s.

SDG 1: Geen armoede

In 2019 maakte 6,2 procent van de Nederlandse bevolking deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.

Wat zou je kunnen doen als ondernemer?

 • Creëer stages of leer-werktrajecten voor kansarme jongeren of werkzoekenden.
 • Implementeer duurzame bedrijfsmodellen en eerlijke productiepraktijken in de toeleveringsketen.
 • Help de lokale gemeenschappen door programma’s op te zetten die gericht zijn op het verbeteren van voedselzekerheid en het opbouwen van vaardigheden en kennis.
 • Lever een financiële bijdrage aan organisaties die mensen met geldzorgen helpen.

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Het voorkomen van voortijdige sterfte veroorzaakt door overdraagbare en niet-overdraagbare ziektes en psychische problemen staat hoog op de VN-agenda. Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren. Gezonde werknemers dragen bij aan productiviteit en een duurzame werkomgeving.

Wat zou je kunnen doen als ondernemer?

 • Implementeer gezondheids- en welzijnsprogramma’s voor werknemers, zoals gezondheidschecks en flexibele werkschema’s.
 • Draag zorg voor je werknemers. Zorg voor gezonde werkomstandigheid, zowel fysiek als mentaal. Is er oog voor het mentale welzijn van werknemers? Zijn de arbeidsomstandigheden goed? Bied fruit aan in de kantine en biedt werknemers hulp bij het stoppen met roken of overmatig alcoholgebruik. Stimuleer een wandeling tijdens de pauze.
 • Als ondernemer kun je ook bijdragen aan gezondheidsinitiatieven in de gemeenschap waarin je opereert. Investeer in lokale gezondheidsinitiatieven, zoals toegang tot gezonde voeding in kwetsbare wijken of steun aan lokale gezondheidscentra.
 • Of ontwikkel een product dat de gezondheid en het welzijn van mensen positief beïnvloedt.

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang, van voorschoolse educatie tot ‘een leven lang leren’. Onderwijs zorgt ervoor dat de werkenden over vaardigheden beschikken om te kunnen functioneren in een kennisintensieve omgeving. Opleiding en vaardigheden zijn cruciaal voor de groei van een samenleving en de economie. Bedrijven kunnen bijdragen aan gelijke onderwijskansen en toegang.

Wat zou je kunnen doen als ondernemer?

 • Bied stages, trainingen of educatieve programma’s aan voor jongeren in achtergestelde wijken.
 • Investeer in onderwijsinfrastructuur of technologie om toegang tot kwaliteitsvol onderwijs te verbeteren in de lokale gemeenschap.
 • Behoud eigen medewerkers door ze gepaste scholing aan te bieden.
 • Investering in opleidingen in de landen waar jouw productie draait.

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

De ontwikkeling en het gebruik van technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om energieverbruik en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Dit heeft een positief effect op onze welvaart. Toegang tot schone en betaalbare energie is bovendien essentieel voor economische ontwikkeling. Bedrijven kunnen bijdragen aan een schonere omgeving en innovatie stimuleren door in te zetten op duurzame energiebronnen.

Wat zou je kunnen doen als ondernemer?

 • Investeer in hernieuwbare energie: overweeg de overstap naar bronnen zoals zonne- of windenergie voor bedrijfsactiviteiten. Verken samenwerkingen die schone energie-initiatieven bevorderen.
 • Gebruik minder energie door slimme aanpassingen in de bedrijfsprocessen, zoals efficiëntere verlichting en machines, om het totale energieverbruik te verminderen.
 • Betrokkenheid bij de gemeenschap: bied betaalbare en duurzame energieoplossingen aan in achtergestelde gemeenschappen. Verken initiatieven om schone energie-alternatieven te bieden in wijken met lage inkomens.

SDG 8: Waardig werk en economische groei

Bevorder inclusieve en duurzame economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen. Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet en als winsten en inkomens eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven.

Wat zou je kunnen doen als ondernemer?

 • Investeer in jeugdonderwijs, training en mentorprogramma’s. Bied stageplekken of leerwerkplekken aan om de volgende generatie vaardigheden bij te brengen.
 • Bied kansen aan mensen die zelf geen werk kunnen vinde
 • Bevorder diversiteit en gelijkheid: creëer een inclusieve werkomgeving door actief genderongelijkheid en discriminatie aan te pakken en gelijke kansen te bieden aan alle werknemers.
 • Wijs middelen toe om duurzame en maatschappelijk impactvolle initiatieven in de lokale gemeenschap te ondersteunen.

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

Dit doel gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen. Maar ook in eigen land is sociale samenhang onontbeerlijk voor het goed functioneren van de samenleving. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur. Het aanpakken van ongelijkheid draagt bij aan stabiele economieën en sociale harmonie. Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om ongelijkheden binnen hun invloedssfeer te verminderen.

Wat zou je kunnen doen als ondernemer?

 • Gelijke kansen: implementeer beleid dat diversiteit, gelijkheid en inclusie bevordert bij werving en promoties binnen je organisatie.
 • Help minder bedeelde gemeenschappen door programma’s te starten die gericht zijn op de gemeenschap, om ze middelen en kansen te bieden.
 • Ondersteun initiatieven die pleiten voor eerlijke lonen, gelijke toegang tot onderwijs en sociale voorzieningen binnen de stad, maar ook in landen waarmee je handel drijft.

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Het aanbod van betaalbare woningen bepaalt waar mensen gaan wonen, naast de werklocatie en sociale relaties. Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers. Buitenshuis is een gezonde en veilige leefomgeving van belang. Steden hebben duurzame ontwikkeling nodig om een hoge levenskwaliteit en economische welvaart te garanderen. Bedrijven in stedelijke gebieden kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de leefbaarheid en duurzaamheid van hun omgeving.

Wat zou je kunnen doen als ondernemer?

 • Duurzame stadsplanning: bevorder groene infrastructuur en milieubewuste bouwontwerpen.
 • Gemeenschapsbetrokkenheid: werk samen met lokale autoriteiten en gemeenschappen om veiligere en toegankelijkere openbare ruimtes te creëren.
 • Verminder de milieu-impact van de logistiek en transport van jouw bedrijf, om zo de uitstoot van CO2 in de stad te verminderen.

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Duurzame productie en consumptie, met een efficiënter gebruik van grondstoffen, verlaagt de druk op het milieu en vermindert de afhankelijkheid van die grondstoffen. Bedrijven spelen een sleutelrol in het stimuleren van verantwoord consumentengedrag en duurzame productiepraktijken.

Wat zou je kunnen doen als ondernemer?

 • Adopteer circulaire bedrijfsmodellen gericht op het verminderen van afval en ga zuinig om met grondstoffen.
 • Verhoog het bewustzijn bij consumenten over duurzame keuzes via marketingcampagnes en productinformatie.
 • Koop ethisch en duurzaam in en zorg voor verantwoorde praktijken in de hele toeleveringsketen.

SDG 17: Partnerschap om de doelen te bereiken

(Internationale) samenwerking is nodig om de capaciteit en middelen te versterken om de duurzame ontwikkelingsagenda uit te voeren. Partnerschappen tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn cruciaal voor het behalen van de doelen voor duurzame ontwikkeling. Bedrijven kunnen expertise, middelen en innovatie bijdragen aan deze partnerschappen.

Wat zou je kunnen doen als ondernemer?

 • Samenwerking over sectoren heen om gezamenlijk aan de doelen te werken.
 • Werk samen met lokale overheden, NGO’s en andere bedrijven om gezamenlijke duurzaamheidsinspanningen te ondersteunen.
 • Ondersteun gemeenschapsprojecten en initiatieven gericht op het behalen van de doelen voor duurzame ontwikkeling.
 • Gebruik je invloed om te pleiten voor beleid dat duurzame praktijken bevordert en moedig andere bedrijven aan hetzelfde te doen.
 • Stem jouw bedrijfsstrategieën af op deze doelen. Rotterdamse ondernemers kunnen zo aanzienlijk bijdragen aan een meer duurzame en inclusieve toekomst, ten goede van zowel de lokale gemeenschap als het wereldwijde milieu.

Hoe kan jouw bedrijf bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)? Met onderstaande pagina’s en tips helpen we je graag op weg om een duurzame koploper te worden. 

Tools en tips voor bedrijven

De rijksoverheid helpt je op weg

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een speciale rubriek Duurzaam Ondernemen op het Ondernemersplein. Daar staat veel informatie over dingen als duurzame bedrijfsvoering, subsidies, duurzaam ondernemen in het buitenland, workshops en cursussen.

Kijk hoe andere ondernemingen bijdragen aan de SDG’s

De Rotterdam School of Management heeft een videoserie ontwikkeld waarin academici en mensen uit de praktijk bespreken hoe de bedrijfswereld kan bijdragen aan het behalen van de SDG’s.

Word energieneutraal!

Klimaatplein.com helpt je via een vijfstappenplan een energieneutraal te worden. Met hun gratis CO2-calculator bereken je je voetafdruk. Vanuit de Nederlandse overheid zijn er dan weer verschillende subsidies voor energiebesparing en duurzame energie.

Een stage met een duurzame stempel

Sdgs on stage is een initiatief van Fontys, Avans, Hanzehogeschool, Saxion en Duurzaam Bedrijfsleven. Het verbindt studenten, docenten en bedrijven door middel van de SDG’s.

Financiering voor verduurzaming: Alle Seinen Groen

Wil je organisatie verduurzamen, maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Alle Seinen Groen is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken om je te helpen met verduurzamingsprocessen binnen je bedrijf. Of het nu gaat om zonnepanelen, bedrijfsprocessen, recyclen of elektrisch rijden. Ze kijken mee met de opties om te verduurzamen en naar de mogelijkheden om deze te financieren. Zo kan jij je bedrijf toekomstbestendig maken! Kijk wat ze voor jou kunnen doen op de site van Alle Seinen Groen.