Terrasuitbreiding 2024

Van 1 november 2023 tot 1 november 2024 mogen horecaondernemers hun vergunde terras weer vergunningsvrij uitbreiden.  De regels van terrasuitbreiding in 2024 zijn bijna hetzelfde als in 2023. Hieronder staan de voorwaarden waar de terrassen aan moeten voldoen.

 • Horecabedrijven die een exploitatievergunning hebben mogen hun vergunde terras met maximaal 25% uitbreiden. Deze uitbreiding mag op een stoep, kade of plein maar moet wel binnen 15 meter liggen vanaf het bestaande terras. De verruiming mag ook niet breder zijn dan de voorgevel van de horeca-inrichting;
 • Horecabedrijven die vergunningsvrij exploiteren (een horecainrichting in categorie II en III als bedoeld in het Besluit openbare inrichtingen 2017) mogen hun terras tot maximaal 4 meter uit de gevel voeren.
 • Het is belangrijk dat er voldoende doorgang is voor iedereen. Ben je ondernemer in één van de zogenoemde stadsstraten, dan zorg je dat er minimaal 1,8 meter vrije doorgang is. Zit je in een andere straat, dan moet je minimaal 2,5 meter doorloopruimte vrijhouden;
 • Heb je een terras op de kade, dan bedraagt de afstand tussen de waterkant en het terras minimaal 1,8 meter;
 • Terrassen in hetzelfde blok, van straat tot straat, worden zoveel mogelijk op één lijn geplaatst;
 • Bij terrassen die aan elkaar grenzen moet de obstakelvrije doorloopruimte op één lijn liggen;
 • Wil je beschutting of overkapping op je terras, kijk dan hier wat er is toegestaan
 • Zorg ervoor dat je terras geen belemmering vormt voor bijvoorbeeld het gebruik van fietsbeugels, haltes voor o.a. fietsbeugels, haltes voor het openbaar vervoer, vuilcontainers, openbare toiletvoorzieningen, speelvoorzieningen, straatmeubilair, reclamezuilen, verkeerslichten en lichtmasten. Hier moet minimaal 1 meter afstand zitten tussen dergelijke voorzieningen en het terras.
 • Op het verruimde terras mag alleen eten en drinken worden aangeboden;
 • Er mogen geen evenementen plaatsvinden op het verruimde terras;
 • Zorg ervoor dat dat je terras niet tot overlast en onveiligheid leidt voor bewoners, bezoekers en weggebruikers;
 • In het geval van een evenement en indien het verruimde terras een fysieke belemmering vormt voor dit evenement, dient de ondernemer het verruimde terras geheel of gedeeltelijk te verwijderen voor de duur van het evenement;
 • In het geval van een markt (als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g van de Gemeentewet) en indien het verruimde terras op dezelfde locatie gesitueerd is, dient het terras geheel of gedeeltelijk verwijderd te worden.
 • Iedere dag na sluitingstijd moet het terras in goede orde, schoon en opgeruimd achtergelaten worden.

Alle aanwijzingen ter uitvoering van dit besluit gegeven door daartoe bevoegde functionarissen dienen stipt en onmiddellijk opgevolgd te worden.

Precario

Voor terrassen groter dan 50m2 wordt precario geïnd. Voor meer informatie zie de website van de gemeente Rotterdam.

Ruimer terras na 2024

De gemeente Rotterdam bekijkt de mogelijkheden om structureel meer terrassen te kunnen toestaan. Begin 2024 worden de horecagebiedsplannen geactualiseerd. Daarbij wordt bekeken waar structureel meer terrassen mogelijk zijn. Ruimere terrassen moeten passen binnen de ontwikkelrichtingen van het horecagebiedsplan. Na vaststelling van de horecagebiedsplannen stopt de tijdelijke regeling en is het niet meer mogelijk vergunningsvrij het terras te verruimen. 

Het is belangrijk dat de wensen van horecaonderenemers bekend zijn bij de gemeente, neem daarom contact op met de horecagebiedsadviseur van jouw gebied. Jouw wensen worden dan ook meegenomen in het traject van de actualisatie van de horecagebiedsplannen. 

Vergunning voor vlonderterrassen

Voor vlonderterrassen kan een vergunning worden aangevraagd. Hier lees je meer over terrasvlonders op onze site. Het terrasseizoen voor vlonders loopt van 15 mei tot en met 15 oktober. 

Maatwerk

In Rotterdam stimuleren we ondernemers met goede, innovatieve ideeën te komen. Het is dan ook mogelijk dat het terrasconcept dat een exploitant heeft, niet past binnen de kwaliteitseisen. Voor dit soort situaties is een aanvraag tot individueel maatwerk mogelijk. Speciaal voor deze gevallen bestaat er een Team Ondernemers Maatwerk die terrasideeën die afwijken van de eisen kan beoordelen. Als het een individueel geval betreft dan kan een uitzonderingsaanvraag ingediend worden. Neem hiervoor contact op met je Horecagebiedsadviseur.

Deel deze pagina