Winkels

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rotterdam is een aantrekkelijke en veelzijdige winkelstad, zowel voor bewoners als voor de vele dagjesmensen en toeristen. Rotterdam heeft een groot aantal winkelgebieden.

Niet elk gebied sluit even goed aan bij de behoeften van het winkelend publiek. Het toekomstperspectief verschilt per gebied. Winkelgebieden waar we goede kansen zien voor detailhandel en die goed bezocht worden, proberen we verder te ontwikkelen. In gebieden met veel leegstaande winkelpanden stimuleren we de transformatie naar woonruimte of andere waardevolle functies.

Om kansrijke winkelgebieden economisch nog beter te laten functioneren, is het nodig dat alle betrokken partijen hun schouders eronder zetten. De gemeente probeert daarom ideeën en ondernemers actief aan elkaar te verbinden. De bedrijfscontactfunctionarissen spelen hierbij een belangrijke rol: zij zijn het eerste aanspreekpunt binnen een gebied en helpen winkeliers bij het opstarten en verder professionaliseren van samenwerkingsverbanden. In winkelgebieden waar er animo voor is, stimuleert de gemeente ook de verbinding met en betrokkenheid van de vastgoedeigenaren.

Ondersteuning met maatwerk

Wanneer ondernemers zich eenmaal hebben georganiseerd en het eens zijn over hun behoeften en verbeterplannen, probeert de gemeente hen zo goed mogelijk te ondersteunen bij de uitvoering. Hierbij past geen standaardaanpak. Soms voeren we projecten uit in de openbare ruimte, zoals het plaatsen van plantenbakken of zitbankjes. Soms hebben winkelgebieden behoefte aan een bepaald type nieuwe winkels, zodat ze zich beter kunnen profileren. We zetten dan een brancheringsmanager in die helpt om deze ondernemers te werven. Daarnaast kunnen we ondernemers helpen via co-financiering, subsidies en de oprichting van een bedrijven investeringszone.

Transformatie versnellen

In winkelgebieden waar detailhandel minder toekomst heeft, stimuleert de gemeente transformatie naar andere functies. Een speciaal transformatieteam helpt initiatiefnemers met hun vergunningaanvraag. Daarnaast organiseren we regelmatig masterclasses en congressen over het vakgebied om kennis te delen en netwerken te bevorderen.

In vier gebieden experimenteert de gemeente in de huidige collegeperiode met extra maatregelen om transformatie te versnellen. Zo gaan we proactief in gesprek met vastgoedeigenaren. Zij zijn vaak onbekend met de mogelijkheden voor transformatie en de bijbehorende procedures. Naast de ondersteuning van het transformatieteam, koppelen we hen waar nodig aan extra specialisten, zoals een architect.

Tenslotte stroomlijnt de gemeente het vergunningsproces en onderzoeken we zo nodig hoe we bestemmingsplannen kunnen verruimen. Waar mogelijk doen we dat in één keer voor een heel gebied, zodat de omslag naar een woonfunctie nog sneller kan plaatsvinden. Hierbij bewaken we een goede mix van wonen en winkelen, want in elk gebied blijft de leefbaarheid centraal staan.

Contact

Meer informatie over upgrading of transformatie van winkels? Neem contact op met projectmanager Kim Nguyen, Petra Eielts of Dave Mayenburg

Praktijkvoorbeeld: Organisatie Noorderboulevard

Rotterdam-Noord wordt steeds populairder om te wonen: dat biedt veel mogelijkheden voor winkelgebied de Noorderboulevard. In 2015 werd hier een ondernemersvereniging opgezet. Een belangrijke stap, want daarmee waren de betreffende ondernemers voor het eerst georganiseerd. Dit had een vliegwieleffect: de afgelopen jaren werden meerdere initiatieven genomen om het gebied beter te profileren. Nieuw is bijvoorbeeld de realisatie van een opvallend verlichtingsconcept dat begin 2019 wordt gerealiseerd. Deze eyecatcher brengt niet alleen meer sfeer voor het winkelend publiek, maar heeft ook de saamhorigheid in het gebied versterkt. Op dit moment spreken de ondernemers over de oprichting van een BIZ.