Wetgeving duurzaamheid voor bedrijven

De meeste bedrijven in Nederland vallen onder het Activiteitenbesluit. Hierin staan de belangrijkste milieuregels waaraan bedrijven moeten voldoen. Voor sommige bedrijven geldt daarnaast nog de Omgevingsvergunning Milieu, die aanvullende eisen bevat.

wetgeving rondom duurzamheid voor bedrijven
Foto: Peter Schmidt

Wil je weten welke verplichtingen je hebt als het gaat om energiebesparing? Beantwoord dan de vragen in de Wetchecker energiebesparing en binnen 5 minuten weet je op hoofdlijnen wat jouw energiebesparingsverplichtingen zijn en hoe je daaraan kunt voldoen.

Energiebesparingsplicht

Verbruik je meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas (equivalenten)? Dan valt jouw bedrijf onder de energiebesparingsplicht. Je bent verplicht om maatregelen uit te voeren die zich binnen 5 jaar terugverdienen, tenzij je een Omgevingsvergunning hebt waarin anders is bepaald.

Er zijn erkende maatregelen opgesteld voor 19 bedrijfstakken en een lijst ‘overige bedrijfstakken’. Dit zijn lijsten met maatregelen die zichzelf aantoonbaar binnen 5 jaar terugverdienen. Sommige maatregelen voer je op een zelfstandig moment uit (altijd uitvoerbaar), anderen gelden op een natuurlijk moment (uit te voeren bij vervanging van een apparaat of bij verbouwing/ verhuizing). Als je deze maatregelen uitvoert voldoe je aan de energiebesparingsplicht. Je kunt er ook voor kiezen om in plaats van het uitvoeren van deze erkende maatregelen een energieonderzoek uit te voeren en daaruit in ieder geval de maatregelen met een terugverdientijd tot 5 jaar te selecteren.

De erkende maatregelen voor jouw bedrijfstak vind je op: www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/.

Informatieplicht energiebesparing

Valt uw bedrijf onder de energiebesparingsverplichting en heb je geen Omgevingsvergunning milieu? Dan geldt voor jou de informatieplicht en moet je een melding bij RVO doen. Bij de melding vink je aan welke erkende maatregelen wel en welke nog niet zijn uitgevoerd. Niet uitgevoerde maatregelen moeten nog worden uitgevoerd. De DCMR kan je verzoeken een plan van aanpak te maken en zal vervolgens toezien dat de maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Bedrijven die de melding niet hoeven te doen zijn:

  • Bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS).
  • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem.
  • Wet milieubeheer-inrichtingen, Type C, die een omgevingsvergunning milieu hebben.

Bekijk het meldproces op: www.rvo.nl/informatieplicht.

Energielabel C verplichting

Heb je een kantoorpand van meer dan 100 m2 vloeroppervlak? Dan moet het pand uiterlijk op 1 januari 2023 energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag je het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. De verwachting is dat per 2030 energielabel A verplicht zal zijn.

Meer informatie en een inschatting van het energielabel van jouw kantoor vind je op www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren.

Verplichtingen vervoer

Indien jouw bedrijf vervoersrelevant is, kan een onderzoek worden opgelegd voor de vervoerrelevante onderdelen. Jouw bedrijf is vervoerrelevant als:

  • jouw bedrijfslocatie meer dan 500 bezoekers per dag heeft (bezoekersverkeer) of
  • je meer dan 100 medewerkers heeft (woon-werk en zakelijk verkeer) of
  • je meer dan 10 vrachtwagens of meer dan 15 bestelwagens heeft (goederenvervoer) of
  • je meer dan 1.000.000 kilometer per jaar met vrachtwagens of 800.000 km per jaar met bestelwagens aan goederenvervoer (inclusief uitbesteed transport) heeft.

Je kunt dit onderzoek zelf uitvoeren aan de hand van vervoersmaatregelen zoals omschreven op www.duurzaammkb.nl of in de handreiking vervoersmanagement, die je kunt bekijken via www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/vervoermanagement/.

Verplichtingen afval

De richtlijnen voor afvalscheiding staan in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). Het uitgangspunt is dat afvalstromen gescheiden moeten worden ingezameld als dat redelijkerwijs mogelijk is. Zolang de meerkosten voor afvalscheiding minder dan € 45 per ton zijn, is gescheiden inzamelen verplicht. De overheid heeft voor diverse afvalstromen bepaald vanaf welke hoeveelheid scheiden redelijk is. Scheiden van papier, karton en schoon folie is bijvoorbeeld altijd verplicht, terwijl scheiden van piepschuim (EPS) verplicht is vanaf 240 liter per week. Voor plastic bekertjes geldt een verplichting bij minimaal 500 bekertjes per week.

Bekijk de complete lijst op:  www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalregelgeving/afvalscheiden/afvalscheiding/

Voor afvalpreventie (voorkomen van afval) kunnen alleen eisen worden gesteld aan bedrijven met een Omgevingsvergunning. Zij kunnen via een voorschrift worden verplicht om een afvalpreventieonderzoek uit te (laten) voeren.


Bovenstaande beschrijvingen zijn gebaseerd op de wetgeving in oktober 2019. Wetgeving kan bijgesteld worden, de meest actuele wetgeving is voor uw bedrijf van toepassing. In 2021 treedt de Omgevingswet in werking, waar het Activiteitenbesluit grotendeels in op zal gaan. Volg de ontwikkelingen via https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/.

Deel deze pagina